การดำเนินงาน

ลำดับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับขั้นตอนส่วนที่เกี่ยวข้องขอบเขต
0จัดทำเอกสารรายงานข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องIT วิทยาลัยภายใน
1อนุมัติหลักการผอ.วิทยาลัยภายใน
2อนุุมัติโครงการผอ.วิทยาลัยภายใน
3ตรวจสอบเอกสารIT สถาบันพระบรมราชชนกภายนอก
4พิจารณาอนุมัติโครงการICT สป.สาธารณสุขภายนอก
5ส่งเรื่องกลับวิทยาลัยเพื่อดำเนินการIT สถาบันพระบรมราชชนกภายนอก
6ดำเนินการตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างพัสดุวิทยาลัยภายใน
7ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดผูู้รับจ้างภายนอก
8ตรวจรับงานสิ้นสุดโครงการคณะกรรมการวิทยาลัยภายใน