หน้าแรก

Welcome tQuality Assurance of Bangbowitthayakhom School
ยิดีต้รัสู่กัคุ รีบ่วิ 


                สวัสดีผู้ปกครอง นักเรียน และผู้เยี่ยมชมเว็บทุกท่านคะ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมของเรา มุ่งดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการดำเนินการตามกระบวนการ PDCA เพื่อให้ได้ผลดี สามารถนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด และเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

                โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ผ่านการประเมินภายนอกรอบสามในระดับดีมากทั้งหมด 11 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้ ค่ะ

                ซึ่งในปีการศึกษาปัจจุบัน ทางโรงเรียน โดยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน ได้ดำเนินกิจกรรมตามมาตรฐานการศึกษา ทางโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ขอขอบคุณทุกท่านในความร่วมมืออีกครั้งค่ะ

                และเนื่องด้วยมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการศึกษาเป็น 3 มาตรฐาน งานประกันคุณภาพการศึกษากำลังศึกษาข้อมูลและดำเนินการนะคะ               อ่าน มาตรฐานการศึกษาของชาติ (ฉบับผ่าน ครม. ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561)  ที่เมนูดาวน์โหลด หรือ  >> คลิก <<

                อย่าลืมคลิกอ่าน "มุมคุณครู" นะคะ รวบรวมข้อมูลดีดีของคุณครูมาฝากค่ะ ^_^ คลิกเลย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556

               วันนี้ นำ >> ยุทธศาสตร์ << มาฝากค่ะ ^^ 

               


งานประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

เอกสารเผยแพร่

          ใบรับรอง
   มาตรฐานการศึกษา       รอบ 3 จาก สมศ.