วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
    เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมสมัย  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คำขวัญ
    ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากลและทักษะของคนในศตรวรรษที่ 21

ปรัชญา
     นฺตถิ ปญฺญา สมาอาภา              แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

เอกลักษณ์  
      5ส.  พอเพียง

อัตลักษณ์
      ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีคุณะรรม นำสู่มาตรฐานสากล