วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด มุ่งเน้นจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้   ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญา
นฺตถิ ปญฺญา สมาอาภา              แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

(ปัญญา เป็นแสงสว่างทางชีวิต เพื่อก้าวเดิน ไปสู่เส้นทางที่มั่นคง (secure) ปลอดภัย (safe) ราบรื่น ไม่ขรุขระ ไม่สะดุดชะงัก (smooth) สงบสันติ (peace) และมีความสุข (happy)

 

คำขวัญ
สุขภาพดี  เรียนดี  มีคุณธรรม

 

เอกลักษณ์
ยิ้มง่าย   ไหว้สวย

 

อัตลักษณ์
บรรยากาศดี   กิริยาดี  วิถีพอเพียง