ประกาศ


รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

โพสต์14 ก.พ. 2564 20:09โดยเสนีย์ ศรีมณี   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2564 20:17 โดย webmaster bbn.ac.th ]

โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ชั้นอนุบาล  จำนวน 60 คน มีอายุตั้งแต่ 4ปี ขึ้นไป หรือ  เกิดระหว่าง 1 ม.ค. 2559 - 16 พ.ค. 2560

ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 80 คน มีอายุย่าง 7 ปี หรือเกิดในปี 2557

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ณ  ห้องวิชาการ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาสูติบัตร 
2.สำเนาทะเบียนบ้านของ นักเรียน  บิดา มารดา และ ผู้ปกครอง
3.สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีที่อยู่ไม่ตรงทะเบียนบ้าน) 


ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0-7552-8041  หรือ www.facebook.com/banbangnod หรือ www.bbn.ac.th

ประกาศ การจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง

โพสต์18 ม.ค. 2564 21:55โดยwebmaster bbn.ac.th   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2564 08:03 ]

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โพสต์29 ธ.ค. 2563 21:00โดยwebmaster bbn.ac.th


ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ..๒๕๖๔

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.. ๒๕๖๐ กําหนดใหหนวยงาน ของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปและประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหนวยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของ หนวยงานของรัฐ นั้น

โรงเรียนชุมชนบานบางโหนด ขอประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ตามเอกสาร ที่แนบทายประกาศนี้ 


การบริหารจัดการ การเรียนทางไกล ช่วง covid 19

โพสต์22 พ.ค. 2563 09:40โดยฉวีวรรณ เจริญพานิช   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2563 09:41 ]


ขั้นตอนการรับอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2563

โพสต์14 พ.ค. 2563 01:56โดยwebmaster bbn.ac.th   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2563 02:48 ]
1-10 of 19