เตรียมความพร้อมรับการประเมิน สมศ.ครั้งที่4

โพสต์19 ธ.ค. 2562 03:26โดยฉวีวรรณ เจริญพานิช
ศึกษานิเทศน์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต4 แนะนำการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายนอกครั้งที่ 4 แก่คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดด้วยกัลยาณมิตร 
Comments