เผยแพร่ผลงาน

ชื่อนวัตกรรม  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางร่างกาย
                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ผู้จัดทำ         นางสาวสิรินาถ  ปัทมาวิไล ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด   
                    อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4