ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2482  โดยตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนประชาบาลตำบลขนอม (เสี้ยมวิทยา)  ซึ่งได้อาศัยศาลเจ้าโรงพระจีนขนอมเป็นที่เรียนต่อมาได้ย้ายจากโรงพระจีนขนอมมาเรียนที่โรงเรือนของ  นายบ่าวยง  ยืนวานิช  ซึ่งได้อนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่เรียนไปพลางก่อน   พ.ศ. 2483  นายสีแก้ว  เพชรดี   ได้มอบที่ดินจำนวน  60  ไร่เศษให้โรงเรียนใช้เป็นสถานที่เรียน และได้งบประมาณจากทางราชการให้ก่อสร้างอาคารเรียน  1  หลัง จึงได้ย้ายเข้ามาเรียนในอาคารเรียนหลังใหม่ตั้งแต่วันที่  2  พฤศจิกายน  2483 เป็นต้นมา


ตั้งอยู่เลขที่ 182 ถนนอัครวิถี  หมู่ที่ 1 

ตำบลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์  80210 โทรศัพท์ 075-528041 ,

075-529029 โทรสาร 075-528041  

อีเมล์: info@bbn.ac.th

เว็บไซต์       http://www.bbn.ac.th 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาล 1  ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


สัญลักษณ์


 เป็นรูปตัวย่อ “บ.น.”  บ.สีน้ำเงิน น. สีเหลือง ซึ่งหมายถึงสีประจำโรงเรียนคือน้ำเงินเหลือง ภายในวงกลมประกอบด้วยภาษาบาลี “นตฺถิ  ปญญาสมา  อาภา   (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)” และคำขวัญของโรงเรียน “สุขภาพดี เรียนดี มีคุณธรรม”  สีน้ำเงิน  บนวงกลมมีสัญลักษณ์เป็นรูปเจดีย์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชสีทอง และรัศมีสีทอง 19 แฉก ด้านล่างของวงกลมในแพรแถบสีน้ำเงิน มีชื่อ “โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด” สีเหลือง อยู่ด้านใน

อักษรย่อ          บ.น.


สีประจำโรงเรียน    น้ำเงิน - เหลือง

                        


Comments