คณะกรรมการสถานศึกษาฯ


1นายสุภาพ นาควานิชผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2นายชูชาติ ภู่กิตติกุลผู้แทนผู้ปกครองกรรมการ
3นายเสนีย์ ศรีมณีผู้แทนครูกรรมการ
4นางนภัทร ช่วยสงค์ผู้แทนองค์กรชุมชนกรรมการ
5นายประสิทธิ์ เพชราภรณ์ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการ
6นางเสวณา ชูพันธ์ผู้แทนศิษย์เก่ากรรมการ
7นายจตุพล คงเพชรผู้แทนองค์กรศาสนากรรมการ
8นายโอภาส นาวิกวตารผู้แทนองค์กรศาสนากรรมการ
9นายปัถย์ รองเมืองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
10นายสุทิศ ลาภอุดมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11นายณรงค์ สุวรรณรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12นางสุธาทิพ บุญอรุณรักษาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13นางอัญชลี ดอกไม้ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14นายพาสนธรรม ใจสนุกผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15นายรังสรรค์ โพธิจิญญาโนผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ