ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม : ภาคเรียนที่2/2560


ภาพกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  ภาคเรียนที่ 2/2560
              วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
                   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"





 
 

การพัฒนา 4H : Heart

 • กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน >> จิตสาธารณะ Heart นักเรียนแต่ละคณะสีร่วมแรงร่วมใจพัฒนาโรงเรียนให้สะอาด เป็นระเบียบ สวยงามในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง  ทุกเย็นของวันศุกร์  กิจกรรมมุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ  และจิตอาสาบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์  และเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
  ส่ง 21 ธ.ค. 2560 22:49 โดย ครูธีธัช กิิติคุณ
 • อบรมคุณธรรม จริยธรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมสวดมนต์  เพื่อพัฒนาด้านจิตใจของนักเรียน  โดยกิจกรรมเน้นการพัฒนา 4H ด้าน Heart  เป็นหลัก  ภาคเรียนที่ 2/2560  จะจัดกิจกรรมอบรมทุกๆเช้าวันศุกร์ชั่วโมงแรก        
  ส่ง 2 พ.ย. 2560 22:43 โดย ครูธีธัช กิิติคุณ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ภาพกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

 • กิจกรรมยุวเกษตรกร : ครูสุรชัย มรรควัน กิจกรรมยุวเกษตรกร : ครูสุรชัย  มรรควัน  เน้นทักษะด้านการปฏิบัติ Hand เพิ่มพูนความรู้ด้านการเกษตร  และฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงที่แปลงเกษตร  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการจัดกินกรรม  ภาคเรียนที่2/2560................................................
  ส่ง 16 พ.ย. 2560 23:16 โดย ครูธีธัช กิิติคุณ
 • กิจกรรมประติมากรรม : ครูตชาชาติ ฝอยวารี กิจกรรมประติมากรรม : ครูตชาชาติ ฝอยวารี  ครูที่ปรึกษากิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติ Hand  นักเรียนจะได้เพิมพูนความรู้ และทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการปั้น ภาคเรียนที่ 2/2560..............................................
  ส่ง 16 พ.ย. 2560 23:09 โดย ครูธีธัช กิิติคุณ
 • กิจกรรมนาฏศิลป์ : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมนาฏศิลป์ : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ครูพรนภา  ผาจ้ำ  ครูที่ปรึกษากิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการฟ้อนรำนักเรียนกลุ่มสนใจ  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติ Hand ภาคเรียนที่ 2/2560.....................................................
  ส่ง 16 พ.ย. 2560 23:03 โดย ครูธีธัช กิิติคุณ
 • กิจกรรม "A-Math" ภาคเรียนที่ 1/2560 กิจกรรม "A-Math" ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว  การแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  นักเรียนเกิดความสนุกสนานจากการเล่นเกมส์  และได้เรียนรู้ไปด้วย
  ส่ง 21 มิ.ย. 2560 21:41 โดย ครูธีธัช กิิติคุณ
 • กิจกรรม "ถ่ายภาพเบื้องต้น" ภาคเรียนที่1/2560 กิจกรรม "ถ่ายภาพเบื้องต้น" ภาคเรียนที่1/2560 ครูท่ปรึกษากิจกรรม ครูสุธากรณ์  ชาติเสนา  เป็นกิจกรรมเน้นการพัฒนาด้านทักษะปฏิบัติ (HAND)  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการถ่ายภาพ  สร้างแรงจูงใจการเป็นช่างภาพในอนาคต 
  ส่ง 13 มิ.ย. 2560 20:03 โดย ครูธีธัช กิิติคุณ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »