ประวัติโรงเรียนบ้านแท่นวิิิทยา


โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ. 2518 และเปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  พ.ศ.2518 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.ศ.1)  จำนวน  2 ห้องเรียน  มีนักเรียน จำนวน  90  คน  ครู – อาจารย์  จำนวน  4   คน 
โดยมี  นายนพดล  จิตตวัฒนานนท์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่    ในปีแรกที่เปิดทำการสอน  โดยอาศัยหอประชุมอำเภอบ้านแท่นเป็นสถานที่สำหรับ
ทำการเรียนการสอน  ต่อมาเมื่อวันที่  20  มิถุนายน  พ.ศ.  2519   ได้ย้ายมาอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียน  เลขที่  291  หมู่ที่  3   ตำบลบ้านแท่น 
อำเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ   มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  57  ไร่  2  งาน  70  ตารางวา  ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน  โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ   จดที่ดินของโรงเรียนชุมชนแท่นประจัน   ที่ดินของนายคำนาย  ประยูรคำ  และที่ดินของนางพัฒน์  ประจวบแท่น
ทิศใต้        จดทางสาธารณประโยชน์  และที่ดินของนายชัยวัฒน์   ประจันนวล
ทิศตะวันออก   จดที่ดินของนางพัฒน์  ประจวบแท่น  ทางสาธารณประโยชน์  ที่ดินของ นายชัยวัฒน์   ประจันนวล   และที่ดินของนายบาน  ผานาค
ทิศตะวันตก    จดที่ดินของโรงเรียนชุมชนแท่นประจัน   วัดวิเชียรธรรมาราม  และคลองส่งน้ำโรงเรียนบ้านแท่นวิทยามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามลำดับ   ดังนี้
-  พ.ศ.  2518  บุกเบิกสถานที่ก่อตั้งโรงเรียน   
                      ก่อสร้างอาคารเรียน  216 ก 6 ห้องเรียน 
                      บ้านพักครู 2 หลัง 
                      บ้านพักภารโรง 1 หลัง 
                      และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน  1 หลัง  6  ที่
-  พ.ศ. 2519  ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 7 ห้องเรียน 
                     และห้องน้ำ-ห้องส้วม  1  หลัง  6  ที่
-  พ.ศ. 2520  ต่อเติมอาคารเรียน  216  ก  8  ห้องเรียน 
                     และบ้านพักครู  3  หลัง 
-  พ.ศ. 2521  ต่อเติมอาคารเรียน  216  ก  ให้เต็มรูป
-  พ.ศ. 2522  ก่อสร้างบ้านพักครู   2  หลัง 
                     และสร้างถังเก็บน้ำฝน  ฝ.33   1  ชุด
-  พ.ศ. 2523  ก่อสร้างบ้านพักภารโรง  1  หลัง 
                    โรงฝึกงาน  1  หลัง  ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน  และวางท่อประปา
-  พ.ศ. 2524  ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำการใช้หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
-  พ.ศ. 2525  เข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท  (ม.พ.ช.  2  รุ่น 1)  
                     และก่อสร้างบ้านพักครู  1 หลัง
-  พ.ศ. 2526  ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างตามโครงการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท  (ม.พ.ช. 2 รุ่น 1) 
                     ประกอบด้วยหอประชุม  1 หลัง 
                     โรงฝึกงานพร้อมครุภัณฑ์  1  หลัง   2  หน่วย
                     อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์  1  หลัง 
                     ปรับปรุงถนนและระบบไฟฟ้า
-  พ.ศ. 2527  ก่อสร้างบ้านพักครู  1  หลัง
-  พ.ศ. 2529  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
-  พ.ศ. 2533  ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช  2521 
                     (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2533) 
                      และก่อสร้างบ้านพักครู  (บ้านพักผู้บริหาร)  1  หลัง
-  พ.ศ. 2535  ได้รับคัดเลือกให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
                      สาขาเกษตรกรรม  ซึ่งเป็น  1  ใน  22  โรงเรียนทั่วประเทศ
-  พ.ศ. 2536  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  สาขาพาณิชกรรม  แทนสาขาเกษตรกรรม 
                     และจัดตั้งโรงเรียนสาขาที่ตำบลสระพัง  อำเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ
-  พ.ศ. 2537  ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาเกษตรกรรมจังหวัดชัยภูมิ 
                     สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างถังเก็บน้ำฝน  (แบบ  ฝ.33) 1  ชุด
                     และสร้างหอถังประปา  1  ชุด 
-  พ.ศ. 2538  ก่อสร้างอาคารเรียน   216  ล  (ปรับปรุง  29)   จำนวน  1  หลัง
-  พ.ศ. 2539  ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน   จำนวน  1  หลัง  6  ที่
-  พ.ศ. 2540  ก่อสร้างอาคารเรียน  216  (ปรับปรุง  29)   จำนวน  1  หลัง
-  พ.ศ. 2541  ก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์  “รุ่งประจวบแท่น”   จำนวน  1  หลัง
-  พ.ศ. 2542  เป็นที่ตั้งสหวิทยาเขตภูตะเภาเขาเขียว
-  พ.ศ. 2544  ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์   จำนวน  1  หลัง
-  พ.ศ. 2545  ได้รับงบประมาณครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย   จำนวน  21  รายการ 
                     และ ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม  แบบ  6  ที่ /27   จำนวน  1  หลัง
-  ปีการศึกษา   2545   นำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544

-  พ.ศ. 2546  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
                      ปรับปรุงท่อระบายน้ำ และเรือนเพาะชำ
- พ.ศ. 2546  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
                     ก่อสร้างถนนรอบบริเวณบ้านพักครู - หอประชุม  ระยะทาง  250  เมตร  
                     และใช้งบสนับสนุนสมทบจากสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนก่อสร้างเพิ่มอีกเป็นระยะทาง  30  เมตร
                     เงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มอีก จำนวน  20  เมตร   รวมเป็นระยะทาง  300  เมตร 
-  ปีงบประมาณ   2547  ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ   1  อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
-  ปีงบประมาณ   2547  ได้รับงบประมาณก่อสร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศเหนือ  47  เมตร 
-  ปีงบประมาณ   2548  รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์กรมหาชน)    (สมศ.)
-  ปีงบประมาณ   2552  ได้รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   (องค์กรมหาชน)  รอบสอง
- พ.ศ. 2552 เข้าร่วมโครงการนำร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (กลุ่มพร้อมใช้)   และ เข้าร่วมกลุ่มโรงเรียนแกนนำ  26  ICT  ของสำนักพัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษา  สพฐ.
- พ.ศ. 2553  เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร สำนักพัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษา  สพฐ.
- พ.ศ. 2553  เป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการเรียนรู้อาเซียน (ASEANFOCUSSCHOOL)
- พ.ศ. 2555 ได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาพอเพียง

วิสัยทัศน์ (VISION) 
   "ภายในปี 2562 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนได้มาตรฐานการศึกษาบนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สืบสานภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน"

..........................................