กิจกรรม Open House / ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ตัวอย่างการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา


นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เลือกกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนเลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจที่จะเข้าร่วมในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
โดยเลือกผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจากเว็บไซต์กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ซึ่งนักเรียนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์นี้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.ต้นและม.ปลาย 
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  ในภาคเรียนที่ 2/2558
 ซึ่งโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 
 
นายเตชิต  อยู่สุข  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กลุ่มงานบริหารวิชาการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เกี่ยวกับ 
นโยบายและแนวทางการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558ประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "

นายทรงวุฒิ  ขวาไทย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา  พร้อมด้วยนายเตชิต  อยู่สุข  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
นางสาวภัสนียา  มารอด   หัวหน้างานวิชาการ  นางเกษราภรณ์ วันสุทะ  ครูที่รับผิดชอบตารางสอน  
นายธีธัช  กิติคุณ  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เข้าร่วมการประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางการจัดกิจกรรม
                    "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต30  วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2558