ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

       โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม  ที่ตั้ง ๒๒๔ ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ โทรศัพท์ ๐๕๕- ๔๘๖๐๘๒ โทรสาร ๐๕๕  ๔๘๖๓๖๓ website ้http://gg.gg/bkw39 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๑๑๐ ไร่ เขตพื้นที่บริการ ตำบลบ้านโคก ตำบลม่วงเจ็ดต้น ตำบลนาขุม ตำบลบ่อเบี้ย  อำเภอบ้านโคก และตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม ตั้งขึ้นตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยความตามข้อ  ๒๓ แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่  ๒๑๖ ลงวันที่  ๒๙ กันยายน  ๒๕๑๙ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นระยะทาง  ๑๗๐ กิโลเมตร และระยะทางจากตัวอำเภอบ้านโคกถึงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม เท่ากับ  ๑.๕ กิโลเมตร

          โรงเรียนได้เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่  ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๒๑ โดยเปิดสอนชั้น  มศ. ๑ มีนักเรียนทั้งสิ้น  ๖๐ คน  ในระยะแรกไม่มีอาคารเรียน  ต้องอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านโคก  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอบ้านโคก โดยมี นายยุทธนา นาคหอม อาจารย์ ๑ ระดับ ๓  โรงเรียนน้ำปาดชนู-ปถัมภ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  ในระยะแรกขาดแคลนบุคลากรอาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ จึงได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยทหาร ศปศ.๓๒ ช่วยสอนวิชาพลศึกษา และ นายวิมล ภู่ดัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ช่วยสอนวิชาหน้าที่ศีลธรรม และช่างไม้