ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

      วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ได้จักการแแข่งขันและคัดเลือกผลงานนักเรียน โ
  ครงการรักษ์ภาษาไทย  
  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
  โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
   
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ณ ณ อาคารสุบิน-อมร สืบสงวน