คำสั่งโรงเรียนปี 2561 หน้า 1

  ลำดับที่  เรื่อง                  กลุ่มงาน             
 001-2561  
 002-2561 แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
 003-2561 แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2/2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
 004-2561แต่งตั้งผู้ตรวจเวรและผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักาาการประจำเดือนมกราคม 2561 (ฉบับปรับปรุง) 
 005-2561
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง "วันพบครูของลูก" และประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 
 006-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีสวนสนามและปฏิบัติตนของสมาชิกยุวกาชาด 
 007-2561  
 008-2561  
 009-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม English Camp ปีการศึกษา 2560 
 010-2561  
 011-2561  
 012-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมและกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 
 013-2561  
 014-2561  
015-2561
016-2561  
 017-2561  
 018-2561  
 019-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 
 020-2561 แต่งตั้งรองหัวหน้าระดับชั้น (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
 021-2561  
 022-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
 023-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกลุ่มนักเรียน การนำเสนอการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
 024-2561  
 025-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม "งานสร้างคน ตนสร้างศิลป์" 
 026-2561  
 027-2561  
 028-2561  
 029-2561  
 030-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Academic Show & Share'2017 
 031-2561  
 032-2561  
 033-2561  
 034-2561 แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานแลละรับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทดีเด่น ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2560 
 035-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพุทธธรรมนำใจ สร้างวินัยลูกจ.อ. 
 036-2561 แต่งตั้งผู้ตรวจเวรและผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ โรงดรียนบ้าสวน (จั่นอนุสรณ์) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561 
 037-2561  
 038-2561  
 039-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินผลงานดีเด่นระดับเพชรด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกาา 2560 
 040-2561  
  041-2561  
  042-2561  
  043-2561  
  044-2561  
  045-2561  
  046-2561  
  047-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 
  048-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560 
  049-2561  
  050-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเกียรติยศ และพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560 
  051-2561  
  052-2561  
  053-2561  
  054-2561  
  055-2561  
  056-2561  
  057-2561  
  058-2561  
  059-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2560 
  060-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่2  ปีการศึกษา 2560  
 061-2561 
 062-2561  
 063-2561  
 064-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและจัดซื้อหนังสือเรียน 
 065-2561  
 066-2561  
 067-2561  
 066-2561  
 067-2561  
 068-2561  
 069-2561  
 070-2561  
 071-2561  
 072-2561  
 073-2561  
 074-2561  
 075-2561  
 076-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
 077-2561  
 078-2561  
 079-2561 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง 
 080-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2561 
 081-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
 082-2561  
 083-2561  
 084-2561  
 085-2561  
 086-2561แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2561 
 087-2561  
 088-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 
 089-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันกตัญญู (สถานเปลื้องทุกข์) 
 090-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2561 
 091-2561  
 092-2561  
 093-2561  
 094-2561  
 095-2561 แต่งตั้งผู้ตรวจเวรและผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรการรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561 
 096-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 
 097-2561  
 098-2561  
 099-2561  
 100-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมโครงการการส่องธรรมนำชีวิต พิชิตยาเสพติด ม.1 และ ม.4