คำสั่งโรงเรียน ปี 2559

 ลำดับที่ เรื่อง   กลุ่มงาน
001-2559  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559  
002-2559    
003-2559  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
004-2559  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "สัปดาห์วันครู" ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559  
005-2559    
006-2559    
007-2559    
008-2559  ย้ายและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา  
009-2559    
 010-2559    
 011-2559    
 012-2559    
 013-2559  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559  
 014-2559  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 50  
 015-2559  
 016-2559  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง "วันพบครูของลูก" และประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559  
 017-2559  แต่งตั้งผู้ตรวจเวรและผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2559  
 018-2559    
 019-2559  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิดอาคาร"ร่มสนนฤมิต"  
 020-2559    
021-2559    
 022-2559  แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร  
 023-2559  
 024-2559    
 025-2559  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  
 026-2559  แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมลูกเสือ ผู้ช่วยเหลืองานจราจร  
 027-2559  
 028-2559    
 029-2559    
 030-2559  ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ  
 031-2559  ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ  
 032-2559    
 033-2559    
 034-2559    
 035-2559    
 036-2559    
 037-2559    
 038-2559  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพลังรัก พลังศรัทธา สัปดาห์มาฆบูชารำลึก 2559 "ก้าวไปหารักแท้ ตามรอยบาทพระศาสดา"  
 039-2559    
 040-2559    
 041-2559    
 042-2559  ให้ข้าราชการครูไปราชการ  
  043-2559       
 044-2559  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558  
 045-2559    
 046-2559    
 047-2559  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา "คุณสุทัศน์-คุณแอนนา ตั้งเทวาประสิทธิ์"  
 048-2559  แต่งตั้งบุคลากรและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  
 049-2559  แต่งตั้งบุคลากรและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  
 050-2559    
 051-2559    
 052-2559    
 053-2559  ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น  
 054-2559  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม (การฝึกซ้อมเพื่อเตรียมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ)  
 055-2559    
 056-2559    
 057-2559    
 058-2559    
 059-2559    
 060-2559    
 061-2559  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  
 062-2559    
 063-2559  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  
 064-2559    
 065-2559    
 066-2559    
 067-2559    
 068-2559    
 069-2559    
 070-2559    
 071-2559    
 072-2559    
 073-2559    
 074-2559    
 075-2559  แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  
 076-2559    
 077-2559    
 078-2559    
 079-2559    
 080-2559    
 081-2559    
 082-2559    
 083-2559    
 084-2559    
 085-2559  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559  
 086-2559    
 087-2559  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันกตัญญู (สถานเปลื้องทุกข์)  
 088-2559  แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2559  
 089-2559    
 090-2559    
 091-2559    
 092-2559  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับสถานศึกษา  
 093-2559  แต่งตั้งผู้ตรวจเวรและผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2559  
 094-2559  แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 095-2559    
 096-2559  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559  
 097-2559  แต่งตั้งบุคลากรและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่งานต่างๆ ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
 098-2559    
 099-2559    
 100-2559