เว็บไซต์นี้เป็นเว็บของงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" พัฒนาขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 

         

โครงสร้างการปฏิบัติงาน พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"

นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร 
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 
นางสาวณัฐทิตา  รักษา
หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานางสาวเกศินี ทองทวี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

 
นายประเสริฐ สว่างวงศ์ธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจินดามณี โพธิ์แมนกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุทิวัส เชาวน์ชำนาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

  
นายอนุชา ศรีลาลัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

  
นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

 
นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

 
นางสาวสาธิกา คุตกาล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ