พัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้

กิจกรรม                พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

…………………………………………

 1. หลักการและเหตุผล

เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการการพัฒนาการเรียนการสอน ครูจำเป็นต้องศึกษา             การใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน การจัดอบรมเพื่อพัฒนา            การใช้เครื่องมือเป็นสิ่งจำเป็นมาก ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 1. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพสูงสุด
  2. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดประโยชน์สูงสุด
 2. เป้าหมาย
  1. ครูโรงเรียนบางละมุง จำนวน 100 คนได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 คนได้รับการพัฒนาทักษะให้สูงขึ้น
 3. ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการ

4.1  คัดเลือกหลักสูตรที่เหมาะสม      1   พฤศจิกายน 2552 30 พฤษภาคม   2553

4.2  ครูโรงเรียนบางละมุง                                                                       1 - 30 พฤษภาคม   2553

4.3  ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์                                                                        1 – 30  พฤษภาคม    2553

 1. งบประมาณ รายละเอียดของวัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ งบดำเนินงาน จำนวนเงิน  50,000 บาท
  1. ค่าอาหาร                                                         20,000  บาท
  2. ค่าวัสดุและอุปกรณ์                                                                              30,000  บาท
 2. การวัดและประเมินผล

ผลผลิตของกิจกรรม                    มีการพัฒนาด้านการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ

ตัวชี้วัดด้านผลผลิต                      มีการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น                          การเรียนการสอนมีคุณภาพสูงสุด

ตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์                     นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น

 

 

ลงชื่อ                                              ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

             ( นายชัฏ  ตระกูลสินทอง )

                      ครูชำนาญการ

Comments