คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา
 
                    ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑         ภาคเรียนที่ ๑                                              จำนวน   ๖๐  ชั่วโมง    น้ำหนัก  ๑.๕  หน่วยกิต
 .                  ................................................................................................................................

       

                 ศึกษา วิเคราะห์ ประวัติความเป็นมา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
 
ต่อสังคมไทย  สรุปพุทธประวัติ  พุทธสาวก พุทธสาวิกา  ชาดก และศาสนิกชนตัวอย่าง พระรัตนตรัย อริยสัจ ๔ พุทธศาสนสุภาษิต
 
 การพัฒนาจิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  การสวดมนต์และแผ่เมตตาการเจริญปัญญาด้วยอาณาปานสติ  ปฏิบัติตน
 
ตามหลักธรรมทางศาสนาในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  นำแนวทางการปฏิบัติที่ดีงามของบุคคล
 
ที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 
                ตระหนักถึงการปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี การบำเพ็ญประโยชน์ การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในหน้าที่ชาวพุทธ
 
การจัดพิธีกรรม ศาสนพิธี และวันสำคัญทางศาสนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 
                ศึกษา วิเคราะห์ การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูลทางกายภาพและสังคมของประเทศไทย 
 
 ทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยการใช้เส้นแบ่งเวลา  ความแตกต่างของเวลา เวลามาตรฐานกับเวลาท้องถิ่น
 
 และตระหนักถึงการป้องกันภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
 
               วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประชากร  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมทางสังคม
 
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อ
 
การเลื่อนไหลของความคิด เทคโนโลยี สินค้าและประชากรในทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
 

                โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม 

 

 กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา

               

                เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  นำไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว

 

  มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วม

 

ในการอนุรักษ์   ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรักษาสิ่งแวดล้อม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน

 

รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย 

 

มีจิตสาธารณะ  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

 

 

                                

 

 

                รหัสตัวชี้วัด

                                    ส ๑.๑    ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓  , ม.๑/๔ , ม.๑/๕ , ม.๑/๖  , ม.๑/๗ ,ม.๑/๘ , ม.๑/๙ ,ม.๑/๑๐  , ม.๑/๑๑

 
                                    ส ๑.๒   ม.๑/๑  , ม.๑/๒ ,  ม.๑/๓  , ม.๑/๔ , ม.๑/๕      
 
                                    ส ๕.๑   ม.๑/๑  , ม.๑/๒   ,ม.๑/๓      
                          
                                    ส ๕.๒  ม.๑/๑ ,  ม.๑/๒ ,  ม.๑/๓ ,  ม.๑/๔    
 
                รวมทั้งหมด  ๒๓  ตัวชี้วัด

 

 

Comments