เรียนรู้กับครูเพ็ญนภา เลี้ยงเจริญ

  รางวัลเกียรติยศ

  ภาพกิจกรรมการเรียนรู้

  กระดานข่าว

  คำอธิบายรายวิชา

  คำอธิบายรายวิชา
   
                      ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   
                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑         ภาคเรียนที่ ๑                                              จำนวน   ๖๐  ชั่วโมง    น้ำหนัก  ๑.๕  หน่วยกิต
   .                  ................................................................................................................................

         

                   ศึกษา วิเคราะห์ ประวัติความเป็นมา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
   
  ต่อสังคมไทย  สรุปพุทธประวัติ  พุทธสาวก พุทธสาวิกา  ชาดก และศาสนิกชนตัวอย่าง พระรัตนตรัย อริยสัจ ๔ พุทธศาสนสุภาษิต
   
   การพัฒนาจิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  การสวดมนต์และแผ่เมตตาการเจริญปัญญาด้วยอาณาปานสติ  ปฏิบัติตน
   
  ตามหลักธรรมทางศาสนาในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  นำแนวทางการปฏิบัติที่ดีงามของบุคคล
   
  ที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
   
                  ตระหนักถึงการปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี การบำเพ็ญประโยชน์ การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในหน้าที่ชาวพุทธ
   
  การจัดพิธีกรรม ศาสนพิธี และวันสำคัญทางศาสนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
   
                  ศึกษา วิเคราะห์ การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูลทางกายภาพและสังคมของประเทศไทย 
   
   ทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยการใช้เส้นแบ่งเวลา  ความแตกต่างของเวลา เวลามาตรฐานกับเวลาท้องถิ่น
   
   และตระหนักถึงการป้องกันภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
   
                 วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประชากร  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมทางสังคม
   
  ความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อ
   
  การเลื่อนไหลของความคิด เทคโนโลยี สินค้าและประชากรในทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
   

                  โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม 

   

   กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา

                 

                  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  นำไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว

   

    มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วม

   

  ในการอนุรักษ์   ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรักษาสิ่งแวดล้อม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน

   

  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย 

   

  มีจิตสาธารณะ  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

   

   

                                  

   

   

                  รหัสตัวชี้วัด

                                      ส ๑.๑    ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓  , ม.๑/๔ , ม.๑/๕ , ม.๑/๖  , ม.๑/๗ ,ม.๑/๘ , ม.๑/๙ ,ม.๑/๑๐  , ม.๑/๑๑

   
                                      ส ๑.๒   ม.๑/๑  , ม.๑/๒ ,  ม.๑/๓  , ม.๑/๔ , ม.๑/๕      
   
                                      ส ๕.๑   ม.๑/๑  , ม.๑/๒   ,ม.๑/๓      
                            
                                      ส ๕.๒  ม.๑/๑ ,  ม.๑/๒ ,  ม.๑/๓ ,  ม.๑/๔    
   
                  รวมทั้งหมด  ๒๓  ตัวชี้วัด

   

   

  Comments