แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


คำสำคัญ                : แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โรงเรียนบางละมุง  

                            

                นภัสวรรณ  ตลับไธสง   :  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เรื่อง  Family  และ Vacation  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางละมุง  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เรื่อง  Family และ Vacation สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางละมุง  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง  Family และ Vacation กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 45 คน   เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้นคว้า เป็นแบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สถิติที่ใช้ใน            การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการทดสอบค่าที ( t-test )                                  

ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า

                    1. แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เรื่อง  Family และ Vacation  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางละมุง  ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น

                    2. ข้อมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง  Family และVacation สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบางละมุง ปรากฎว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Family และVacation สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางละมุง  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552  มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนลดลงกว่าค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Comments