ผลงานวิชาการ

 วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน
 31กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2550 วิทยากรงานนิทรรศการ "ลานโลกกว้างการศึกษา" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3
 11-12 พฤศจิกายน 2551 ฝึกนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ
 "วันสถาปนาโรงเรียนศีราชา"
 โรงเรียนศรีราชา
 15-16
 สิงหาคม 2552
 ได้รับคัดเลือกนำเสนอ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วย ThinkQuest
 กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิออราเคิล
 15-16 
สิงหาคม 2552
 ได้รับรางวัลชมเชย
การประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วย ThinkQuest 
 กระทรวงศึกษาธิการ และ มูลนิธิออราเคิล
 4 กันยายน 2552 ฝึกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
 การใช้โปรแกรมตารางงาน
 ดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
 30 มิถุนายน 2553  ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Thailand Local ThinkQuest Competitions ครั้งที่ 1
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  และมูลนิธิออราเคิล
   

Comments