กราฟิกเบื้องต้น(สาระเพิ่ม) ม.4

คำอธิบายรายวิชา

วิชา   หลักการของคอมพิวเตอร์กราฟิก  (เพิ่มเติมเลือกเสรี)                  รหัสวิชา  ง 31245                                   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1                                                      3 ชั่วโมง / สัปดาห์  

 


                            ศึกษาประวัติความเป็นมา หลักการ วิธีการ การใช้ประโยชน์ และทักษะในการสร้างงาน การประดิษฐ์อักษร การใช้สี การให้แสงและเครื่องมือที่เหมาะสม ในการปฏิบัติงานกราฟิก

                                นำแนวคิดจากการวิเคราะห์โจทย์เพื่อการนำมาสร้างชิ้นงาน การประดิษฐ์อักษร การใช้สี การสร้างวัตถุ ในการปฏิบัติงานกราฟิกสามารถเลือกใช้โปรแกรมและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม

                            เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของงานกราฟิกหลักการ การจัดการใช้เทคโนโลยี ในการสร้างภาพ การประดิษฐ์อักษร การใช้สีสำหรับงานกราฟิกสามารถออกแบบ สื่อกราฟิก เพื่อการสื่อสาร ตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการทำงาน นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งสามารถนำไปบูรณาการ กับงานในสาระอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการและปัญหาของท้องถิ่น สถานศึกษา

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.             นักเรียนสามารถออกแบบเว็บไซต์ส่วนตัวได้

2.             นักเรียนสามารถนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ และมีการจัดวางตำแหน่งของวัตถุต่างๆได้อย่างเหมาะสม

3.             นักเรียนสามารถใช้งานกราฟิกเข้ามาเป็นส่วนประกอบของเว็บไซต์

Comments