คอมพิวเตอร์ ม.1

คำอธิบายรายวิช

วิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  (เพิ่มเติมบังคับ)                                        รหัสวิชา  ง 21241

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1                                                      2 ชั่วโมง / สัปดาห์  


               ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการสารสนเทศแทนข้อมูลแฟ้มข้อมูลการประมวลผลข้อให้เป็นสารสนเทศบทบาทการทำงานของคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ในการทำงาน ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ  ประเภทของข้อมูล  และวิธีการประมวลผลข้อมูล                                                                                                                                         

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.   นักเรียนบอกประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ได้

2.   นักเรียนบอกความหมายของเทคโนโลยีและสารสนเทศได้

3.   นักเรียนบอกองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้

4.   นักเรียนอธิบายหลักการทำงานและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้

5.   นักเรียนอธิบายขั้นตอนและวิธีการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศได้
 
 
ตารางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.1
 

 

ครั้ง

ที่

วันที่ 

หน่วยการเรียนรู้ 

เรื่อง 

1

 

21พ.ค.53

ปฐมนิเทศ 

คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้

เทคโนโลยี 

2

 

4 มิ.ย.53 

หน่วยที่ 1

คอมพิวเตอร์ 

1.ประวัติคอมพิวเตอร์ 

 3 

11 มิ.ย.53 

 

2.การทำงานของคอมพิวเตอร์ 

4

18 มิ.ย.53 

 

3.บทบาทของคอมพิวเตอร์

4.ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  

 5

25 มิ.ย.53

 ทดสอบครั้งที่ 1

1.สอบพิมพ์ดีด

2.สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 1 


 6

2 ก.ค. 53 

 หน่วยที่ 2 

ข้อมูลและสารสนเทศ

1.การสร้างเว็บ 2.0 

     (ThinkQuest) 

 7

9 ก.ค. 53 

 

2.การทำงานเป็นทีม

 การสร้างโปรเจคใน ThinkQuest 

 8

16 ก.ค. 53  

 

3.แต่งเว็บแต่งภาพ 

 9

23 ก.ค. 53 

 

 

 

 10

30 ก.ค. 53 

 

 

 

  11 

 

 

 

 12

 

 

 

 13

 

 

 

 14

 

 

 

 15

 

 

 

  16 

 

 

 

  17 

 

 

 

  18 

 

 

 

  19 

 

 

 

 20

     
 

อยากรู้... คอมพิวเตอร์เกิดได้อย่างไร   


เครื่อง ENIAC คืออะไรกันนะ

Comments