ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

1.     หลักการและเหตุผล

                                ในสถานการณ์ปัจจุบันการศึกษาค้นคว้าจำเป็นต้องใช้ความรู้หลายอย่างประกอบ เพื่อให้เกิดกระบวนการและทักษะในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียน สามารถนำมาบูรณาการในชีวิตประจำวันได้

2.      วัตถุประสงค์

                                1.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน

2. เพื่อส่งเสริมการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการเรียน

3.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักพัฒนาความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

     ตามแนวทางพระราชดำริ

3.      เป้าหมาย

                                1.     นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

                                2.     นักเรียนเรียนรู้โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

                                3.      นักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอย่างน้อย 2 แห่ง

4.       นักเรียนมีความรู้ และเกิดองค์ความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

           ตามแนวพระราชดำริ

4.     ขั้นตอน / วิธีการดำเนินงาน / ระยะเวลาการดำเนินงาน

                                1.     ประชุมวางแผนในกลุ่มสาระฯ

                                2.     มอบหมายครูที่สอนในกลุ่มวิชาท้องถิ่นเป็นแกนนำ

                                3.     จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับท้องถิ่นของเรา และนำนักเรียนไปศึกษาแหล่ง     

                                         เรียนรู้สถานที่จริง

                                4.     ระยะเวลาดำเนินการตลอดปีการศึกษา

5.     งบประมาณ(รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้)  งบดำเนินงาน  จำนวน 20,000 บาท           

 ค่าวิทยากร/ค่าอุปกรณ์/ค่ากระดาษ

6.     การวัดและการประเมินผล

                ผลผลิตของกิจกรรม              นักเรียนศึกษาค้นคว้ากิจกรรมได้ตรงตามเป้าหมาย

                ตัวชี้วัดด้านผลผลิต                รายงานผลงานนักเรียนตามโครงการ

                ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น                     นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นได้ดีขึ้น

ตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์                แบบทดสอบ และแบบประเมินที่ทำกิจกรรม


                                                       ลงชื่อ.................................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

                                                       ( นางสุภัชชา  แสงจันทร์ )

Comments