โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ

                                                                
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม. ๑ ม.๓ )

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพื้นฐาน

(๓ ชั่วโมง / สัปดาห์     ๖๐ ชั่วโมง / ภาคเรียน     น้ำหนัก  ๑.๕ หน่วยกิต)

                                                                    รหัสวิชา  ส ๒๑๑๐๑                         วิชาสังคมศึกษา ๑               มัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๑

                                                                    รหัสวิชา  ส ๒๑๑๐๒                        วิชาสังคมศึกษา ๒              มัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๒

                                                                    รหัสวิชา  ส ๒๒๑๐๑                        วิชาสังคมศึกษา ๓              มัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑

                                                                    รหัสวิชา  ส ๒๒๑๐๒                       วิชาสังคมศึกษา ๔              มัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒

                                                                    รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๑                         วิชาสังคมศึกษา ๕              มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑

                                                                    รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๒                        วิชาสังคมศึกษา ๖               มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภ าคเรียนที่ ๒

  

สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

(๑/ ชั่วโมง / สัปดาห์     ๒๐ ชั่วโมง / ภาคเรียน    น้ำหนัก  ๐.๕ หน่วยกิต)

                                                                 รหัสวิชา  ส ๒๑๑๐๓                         วิชาประวัติศาสตร์ ๑           มัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๑

                                                                 รหัสวิชา  ส ๒๑๑๐๔                         วิชาประวัติศาสตร์ ๒          มัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๒

                                                                 รหัสวิชา  ส ๒๒๑๐๓                        วิชาประวัติศาสตร์ ๓          มัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑

                                                                 รหัสวิชา  ส ๒๒๑๐๔                        วิชาประวัติศาสตร์ ๔          มัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๒

                                                                 รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๓                        วิชาประวัติศาสตร์ ๕           มัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๑

                                                                 รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๔                        วิชาประวัติศาสตร์ ๖           มัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๒

 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (..)

 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพื้นฐาน

(๒ ชั่วโมง / สัปดาห์     ๔๐ ชั่วโมง / ภาคเรียน      น้ำหนัก  ๑.๐ หน่วยกิต)

                                                                รหัสวิชา  ส ๓๑๑๐๑                          วิชาสังคมศึกษา ๑               มัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๑

                                                                รหัสวิชา  ส ๓๑๑๐๒                         วิชาสังคมศึกษา ๒              มัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๒

                                                                รหัสวิชา  ส ๓๒๑๐๑                         วิชาสังคมศึกษา ๓               มัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่ ๑

                                                                รหัสวิชา  ส ๓๒๑๐๒                        วิชาสังคมศึกษา ๔               มัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่ ๒

                                                                รหัสวิชา  ส ๓๓๑๐๑                         วิชาสังคมศึกษา ๕               มัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่ ๑

                                                                รหัสวิชา  ส ๓๓๑๐๒                        วิชาสังคมศึกษา ๖                มัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่ ๒

 

สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

(๑/ ชั่วโมง / สัปดาห์   ๒๐ ชั่วโมง / ภาคเรียน น้ำหนัก  ๐.๕ หน่วยกิต)

                                                              รหัสวิชา  ส ๓๐๑๐๑                          วิชาประวัติศาสตร์ ๑           มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖   ภาคเรียนที่ ๐

                                                              รหัสวิชา  ส ๓๐๑๐๒                         วิชาประวัติศาสตร์ ๒         มัธยมศึกษาปีที่ ๔- ๖  ภาคเรียนที่ ๐

                                                              รหัสวิชา  ส ๓๐๑๐๓                         วิชาประวัติศาสตร์ ๓          มัธยมศึกษาปีที่ ๔- ๖   ภาคเรียนที่ ๐

                                                              รหัสวิชา  ส ๓๐๑๐๔                         วิชาประวัติศาสตร์ ๔          มัธยมศึกษาปีที่ ๔- ๖ ภ  าคเรียนที่ ๐

 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

(๒ ชั่วโมง / สัปดาห์   ๔๐ ชั่วโมง / ภาคเรียน    น้ำหนัก  ๑.๐ หน่วยกิต)

                                                             รหัสวิชา  ส ๓๑๒๐๑                         วิชาพระพุทธศาสนา ๑       มัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑

                                                             รหัสวิชา  ส ๓๑๒๐๒                        วิชาพระพุทธศาสนา ๒     มัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒

                                                             รหัสวิชา  ส ๓๒๒๐๑                        วิชาพระพุทธศาสนา ๓     มัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๑

                                                             รหัสวิชา  ส ๓๒๒๐๒                       วิชาพระพุทธศาสนา ๔     มัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๒

                                                             รหัสวิชา  ส ๓๓๒๐๑                        วิชาพระพุทธศาสนา ๕      มัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๑

                                                             รหัสวิชา  ส ๓๓๒๐๒                       วิชาพระพุทธศาสนา ๖       มัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๒

.

 โครงสร้างหลักสูตร  ( เริ่มใช้ปีการศึกษา 2553 )

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (..)

 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพื้นฐาน

(๒ ชั่วโมง / สัปดาห์     ๔๐ ชั่วโมง / ภาคเรียน      น้ำหนัก  ๑.๐ หน่วยกิต)

                                                               รหัสวิชา  ส ๓๑๑๐๑                          วิชาสังคมศึกษา ๑               มัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่  ๑

                                                               รหัสวิชา  ส ๓๑๑๐๒                         วิชาสังคมศึกษา ๒              มัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่  ๒

                                                               รหัสวิชา  ส ๓๒๑๐๑                         วิชาสังคมศึกษา ๓              มัธยมศึกษาปีที่ ๕    ภาคเรียนที่  ๑

                                                               รหัสวิชา  ส ๓๒๑๐๒                        วิชาสังคมศึกษา ๔              มัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่  ๒

                                                               รหัสวิชา  ส ๓๓๑๐๑                         วิชาสังคมศึกษา ๕              มัธยมศึกษาปีที่ ๖    ภาคเรียนที่  ๑

                                                               รหัสวิชา  ส ๓๓๑๐๒                        วิชาสังคมศึกษา ๖               มัธยมศึกษาปีที่ ๖    ภาคเรียนที่  ๒

 

สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

(๑/ ชั่วโมง / สัปดาห์   ๒๐ ชั่วโมง / ภาคเรียน น้ำหนัก  ๐.๕ หน่วยกิต)

                                                             รหัสวิชา  ส ๓๐๑๐๑                          วิชาประวัติศาสตร์ ๑          มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖   ภาคเรียนที่ ๐

                                                             รหัสวิชา  ส ๓๐๑๐๒                         วิชาประวัติศาสตร์ ๒         มัธยมศึกษาปีที่ ๔- ๖  ภาคเรียนที่ ๐

                                                             รหัสวิชา  ส ๓๐๑๐๓                         วิชาประวัติศาสตร์ ๓          มัธยมศึกษาปีที่ ๔- ๖  ภาคเรียนที่ ๐

                                                             รหัสวิชา  ส ๓๐๑๐๔                         วิชาประวัติศาสตร์ ๔          มัธยมศึกษาปีที่ ๔- ๖  ภาคเรียนที่ ๐

 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม   

(๒ ชั่วโมง / สัปดาห์   ๔๐ ชั่วโมง / ภาคเรียน    น้ำหนัก  ๑.๐ หน่วยกิต)

                                                             รหัสวิชา  ส ๓๑๒๐๑                         วิชาการปกครองของไทย               มัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่  ๑

                                                             รหัสวิชา  ส ๓๑๒๐๒                        วิชาศาสนาสากล                             มัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่  ๒

                                                             รหัสวิชา  ส ๓๒๒๐๑                        วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้    มัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่  ๑

                                                             รหัสวิชา  ส ๓๒๒๐๒                       วิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน                    มัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่  ๒
 
 
Comments