การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1

            จัดการเรียนการสอนแบฐานเรียนรู้ 9 ฐาน  9 หน่วย  เวีนนฐาน 8 ฐาน ๆสุดท้ายเป็นโครงงาน                มีครูผู้สอน 8 คน


ข่าววันที่ 3 กันยายน  2552
    เนื่องจาการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ตรงกับวันหยุดทำให้ไม่สามารถเรียนได้ครบ  จึงขอจัดเรียนเพิ่มเติมในวันเสาร์ 12  กันยายน  2552  
1.เรียนจำนวน  6 ชั่วโมง ( 3 ชั่วเวลาเรียน )  
2.โดยเรียนสลับคอม กับการงาน เหมือนเดิม 
3.รวมสัปดาห์นี้ (3 กันยายน  2552 ) ก็จะครบทุกฐานพอดี
4.วันพุธที่16และ23 เป็นการทำโครงงาน
5.ทุกหน่วยเรียนรู้ (ฐาน ม.1) ต้องส่งแบบฝึกหัดชนิดเลือกตอบ หน่วยละ 20 ข้อ  เพื่อทำแบบทดสอบออนไลน์ ใช้สอบนักเรียนปลายภาคเรียน (ส่งวันที่ 15 กันยายน  2552 ) เป็นไฟล์ Ms Word  เฉลยเป็นตัวอักษรสีแดง
Comments