ง 43104 การงานอาชีพฯ ชั้น ม.6 ครูปวีณา

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Site KruPaweena และสามารถติดต่อครูปวีณา ได้ที่ Email: paweena@banglamun.ac.th
คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                            สาระการเรียนรู้  พื้นฐาน

รายวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง 43104 )                                                    ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

จำนวนเวลา  40  ชั่วโมง                                                                                          จำนวน  1.0  หน่วยกิจ


                ศึกษาหลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์  รูปแบบการทำงาน  ภาษาคอมพิวเตอร์  การพัฒนาโปรแกรมและภาษาโปรแกรมความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา    จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างงาน  ปฏิบัติการเขียนเว็บเพจด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ HTML   เพื่อให้เกิดจิตสำนึกและคุณธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์ผลงานและการดำรงชีวิตรวมทั้งการใช้พลังงาน อย่างคุ้มค่า

วัฒถุประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการทำงานของคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น

2. นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาโปรแกรม

3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

3. นักเรียนสามารถใช้ภาษาโปรแกรมในการเขียนเว็บไซต์ได้

4. นักเรียนสามารถปฏิบัติการเขียนเว็บไซต์

5. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการเขียนโปรแกรมได้

6. นักเรียนเกิดจิตสำนึกและคุณธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์ผลงานและการดำรงชีวิต

    รวมทั้งการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

 ขั้นตอนการสอน ทั้งหมด 20 สัปดาห์

กำหนดการสอน

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     เวลา   40   คาบ