ง42104 การงานอาชีพฯ ม.5 ครูชนาธิป

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี            สาระการเรียนรู้ พื้นฐาน

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง 42104)           ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

จำนวนเวลา 40 ชั่วโมง                           จำนวน 1.0 หน่วยกิต


          ศึกษาการสร้างโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์ รูปแบบเทคนิค และวิธีการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการสร้างโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

          เพื่อให้เกิดจิตสำนึกและคุณธรรมและจริยธรรมในการสร้างงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์ผลงานและการดำรงชีวิต

­วัตถุประสงค์การเรียนรู้/ ผลการเรียนรู้

1. นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. มีความรู้และความเข้าใจในจัดทำสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์ รูปแบบเทคนิค

3. นักเรียนสามารถใช้วิธีการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้

4. นักเรียนปฏิบัติการสร้างโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                    
5. นักเรียนเกิดจิตสำนึกและคุณธรรมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์ผลงานและการดำรงชีวิต

 
 
โครงสร้างรายวิชา
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

 

1.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำโครงงาน

 

1.การสร้างโครงงาน

1.1 การวางแผนการทำงาน

1.2 การวิเคราะห์การทำโครงงาน

1.3 การสร้างงานตามวัตถุประสงค์ของงาน

1.4 การจัดทำคู่มือ

1.5 การบำรุงรักษาโปรแกรมและข้อมูล

 

แผนจัดการเรียนรู้
สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ / Unit Summary

         ศึกษาการสร้างโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์ รูปแบบเทคนิค และวิธีการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการสร้างโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

          เพื่อให้เกิดจิตสำนึกและคุณธรรมและจริยธรรมในการสร้างงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์ผลงานและการดำรงชีวิต

 การทำโครงงานนักเรียนต้องศึกษาความหมาย ความสำคัญของกิจกรรมโครงงาน ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ต้องสร้างโครงงานเพื่อการศึกษาค้นคว้า วางแผนงานด้วยตนเอง ออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่มี ลงมือทำงาน สรุปผลของการศึกษาและนำเสนอ โดยคำนึงถึงทักษะความสามารถ กระบวนการ วิธีการเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นมีเจตคติที่ดีต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้ได้ ทำงานบนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบ การจัดการ การใช้เทคโนโลยี ตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการทำงาน
 
 

คำถามเพื่อกำหนดกรอบการเรียนรู้ / Curriculum-Framing Questions

·                          Essential Question: คำถามสร้างพลังคิด
 เทคโนโลยี.....ช่วยเราอย่างไรบ้าง ?

·                          Unit Questions: คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง ?

·                          Content Questions: คำถามประจำบทเรียน

1. คุณธรรมกับการใช้เทคโนโลยีมีอะไรบ้าง ?

2. เรานำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันอะไรบ้าง ?

3. ประโยชน์จากเทคโนโลยีมีอะไรบ้าง ?
4. อธิบายขั้นตอนการทำโครงงานได้อย่างไร ?

ขั้นตอนการสอน / Instructional Procedures
ขั้นเตรียมการสอน

·                          ครูสำรวจสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เว็บไซต์ บุคคล และแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วทำบัญชีชื่อเตรียมไว้แนะนำนักเรียน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวเทคโนโลยีจากอดีตถึงปัจจุบัน การสร้างงานจากเทคโนโลยี โครงงานเทคโนโลยี


ขั้นตอนการสอน

สัปดาห์ที่1 เรื่อง คุณธรรมกับโครงงานเพื่อชีวิต

- คุณธรรมจริยธรรมการใช้เทคโนโลยี

- แนะนำแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้

- ปรับพื้นฐาน เรียนรู้การใช้เครื่องมือwww.Think.com/email/Google App

สัปดาห์ที่2-5 เรื่อง เรียนรู้โครงงาน

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน

- ขั้นตอนการทำโครงงาน

- แนวคิดในการทำโครงงาน (ใบงาน)

- การพัฒนาโครงงานตามความสนใจ (ใบงาน)

สัปดาห์ที่6-8เรื่องเริ่มสร้างโครงงาน

- การตั้งชื่อเรื่องของโครงงาน

- วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกโครงงาน

- ศึกษาเอกสาร/งานที่เกี่ยวข้อง

- การเขียนเค้าโครงงาน              

- การเขียนเค้าโครงงาน (2)             

สัปดาห์ที่9-14เรื่องโครงงานสู่การปฎิบัติ

- การออกแบบโครงงาน

- การออกแบบเครื่องมือ

- การออกแบบเครื่องมือ(2)

- การออกแบบรูปแบบการใช้งาน

- ทดลองใช้งาน

- ปรับปรุงแก้ไข/หาข้อบกพร่อง

สัปดาห์ที่15-20เรื่องการสร้างรายงาน

- รายงานสรุปผลการพัฒนาโครงงาน(ใบงาน)

- รายงานสรุปผลการพัฒนาโครงงาน (2)

- ประเมินผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม

- ประเมินผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในห้อง

- นำเสนอโครงงาน

- นำเสนอโครงงาน

ทักษะพื้นฐานเดิมของนักเรียน / Prerequisite Skills

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล ออกแบบ และสื่อสาร

ทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต
ทักษะการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

การดัดแปลงตามสภาพการสอนที่แตกต่างกัน / Differentiated Instruction
นักเรียนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ:

·                          ให้นักเรียนที่มีทักษะคอมพิวเตอร์น้อย ใช้เครื่องนอกเวลาได้

·                          จัดทำใบงานใบความรู้พิเศษเพื่อช่วยให้นักเรียนได้ตรวจสอบกระบวนการการทำงานของตนเอง

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ:

·                          ให้ผู้มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์เป็นผู้ช่วยครูในการสอน

·                          เป็นที่ปรึกษานอกเวลาหรือรับแนะนำระหว่างวันหยุด

·                          เป็นหัวหน้าตามกลุ่มที่ยังขาดผู้เชี่ยวชาญ

การประเมินนักเรียน/ Assessment Processes

·                          ใช้เกณฑ์ แบบรูบริกประเมินโครงงานนักเรียนเพื่อวัดผลผลการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียน โดยการประเมินจากตัวผู้เรียน เพื่อนและครูผู้สอน

เกณฑ์การให้คะแนน

1. พิมพ์ดีดภาษาไทย 15 บท                                                       คิดเป็น  5 %

2. รายงานความก้าวหน้า แบบห้องเรียนออนไลน์ Think.com                 คิดเป็น 10 %

3. จัดทำเอกสารเป็นปัจจุบันร่วมกันด้วย Google Apps                        คิดเป็น 10 %

4. สอบกลางภาค                                                                    คิดเป็น 20 %

5. พบที่ปรึกษาโครงงาน/ความถูกต้องสมบูรณ์ตามใบงาน                       คิดเป็น 10 %

6. รายงานโครงงาน และการนำเสนอ (ประเมินโดยครู)                           คิดเป็น 15%

7. รายงานโครงงาน และการนำเสนอ (ประเมินโดยนักเรียน)                     คิดเป็น 10%

8. สอบปลายภาค                                                                    คิดเป็น  20%

  รวม   100%(*** หมายเหตุ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม )

ผู้เขียนหน่วยการเรียนรู้ / Credits

·                          นางสาวชนาธิป ปะทะดวง

·                          โรงเรียนบางละมุง  สพท.ชขลบุรี  เขต 3

·                          อ. บางละมุง  จังหวัดชลบุรี

 ครูชนาธิป ปะทะดวง
 
 
Ċ
ไม่ทราบผู้ใช้,
24 ต.ค. 2552 21:22
Ċ
ไม่ทราบผู้ใช้,
24 ต.ค. 2552 21:22
Ċ
ไม่ทราบผู้ใช้,
24 ต.ค. 2552 21:22
Comments