ครูสุภาพร_กิจกรรมจัดซื้อวัสดุฝึกงานคหกรรม

โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้

กิจกรรม         จัดซื้อวัสดุฝึกงานคหกรรม

....................................................

1. หลักการและเหตุผล

            การเรียนการสอนวิชางานคหกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะและความปลอดภัยในการทำงานการฝึกปฏิบัติจำเป็นต้องใช้วัสดุที่พอเพียงกับความต้องการ  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

2. วัตถุประสงค์

        2.1  เพื่อให้มีวัสดุฝึกเพียงพอกับนักเรียน

     2.2  นักเรียนมีทักษะและความปลอดภัยในการทำงาน

     2.3  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่อไป

3. เป้าหมาย

        3.1  นักเรียนจำนวน  400 คน  มีวัสดุฝึกงานที่เพียงพอ

        3.2  นักเรียนทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

4. ขั้นตอน / วิธีการดำเนินงาน /  ระยะเวลาดำเนินการ

      4.1 วางแผนเตรียมการคิดหาปริมาณวัสดุที่ต้องการใช้ตลอดภาคเรียน

     4.2 ประมาณราคา ขออนุมัติซื้อ

     4.3 ดำเนินการจัดซื้อ (พ.ย. 52 ส.ค. 53)

5. งบประมาณ (รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้) งบประมาณดำเนินงาน  จำนวนเงิน 10,000  บาท

        ค่าวัสดุงานคหกรรม     กระดาษกาว     ปากกาไวท์บอร์ด     หมึกพิมพ์      แก๊สหุงต้ม     เครื่องปั่น  น้ำผลไม้       วัสดุอุปกรณ์งานร้อยมาลัย       วัสดุอุปกรณ์งานประดิษฐ์

6. การวัดและการประเมินผล

        ผลผลิตของกิจกรรม    นักเรียนผลิตชิ้นงานที่ใช้ประโยชน์ได้

        ตัวชี้วัดด้านผลผลิต      มีวัสดุฝึกงานที่เพียงพอ

        ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น          นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติงานจนเกิดทักษะในการทำงานและนักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

        ตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์      นักเรียนปฏิบัติงานได้ถูกต้องและปลอดภัยและสอบผ่านในรายวิชา

งานคหกรรมร้อยละ 95

 

                                                                                                                                ผู้รับผิชอบโครงการ

                                                                                                                 (นางสุภาพร   วัฒนจิตติ)

Comments