หลักสูตรภาษาไทย

คุณภาพผู้เรียน

                จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

·    อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะได้ถูกต้อง  เข้าใจความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย  จับใจความสำคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อ่าน  แสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  และเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด   ย่อความ   เขียนรายงานจาก  สิ่งที่อ่านได้  วิเคราะห์  วิจารณ์  อย่างมีเหตุผล  ลำดับความอย่างมีขั้นตอนและความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน  รวมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน

·    เขียนสื่อสารด้วยลายมือที่อ่านง่ายชัดเจน ใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับภาษาเขียนคำขวัญ คำคม คำอวยพรในโอกาสต่างๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติและประสบการณ์ต่างๆ เขียนย่อความ  จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน  เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ความคิดหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล   ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและเขียนโครงงาน

·    พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์  ประเมินสิ่งที่ได้จากการฟังและดู  นำข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ         มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง  ดู  และพูด

·    เข้าใจและใช้คำราชาศัพท์  คำบาลีสันสกฤต  คำภาษาต่างประเทศอื่นๆ คำทับศัพท์ และศัพท์บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของประโยครวม ประโยคซ้อน ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ  กาพย์  และโคลงสี่สุภาพ

·    สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละครสำคัญ วิถีชีวิตไทย และคุณค่าที่ได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน  พร้อมทั้งสรุปความรู้ข้อคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

                จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

·    อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะได้ถูกต้องและเข้าใจ   ตีความ  แปลความ  และขยายความเรื่องที่อ่านได้   วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน  แสดงความคิดเห็นโต้แย้งและเสนอความคิดใหม่จากการอ่านอย่างมีเหตุผล  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  เขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  บันทึก  ย่อความ และเขียนรายงานจากสิ่งที่อ่าน สังเคราะห์  ประเมินค่า  และนำความรู้ความคิดจากการอ่านมาพัฒนาตน  พัฒนาการเรียน  และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ  และ  นำความรู้ความคิดไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต  มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน

·    เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ  โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์   ย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย   เรียงความแสดงแนวคิดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โวหารต่างๆ  เขียนบันทึก  รายงานการศึกษาค้นคว้าตามหลักการเขียนทางวิชาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการอ้างอิง   ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบต่างๆ   ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี   รวมทั้งประเมินงานเขียนของผู้อื่นและนำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง

·    ตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู  วิเคราะห์วัตถุประสงค์  แนวคิด  การใช้ภาษา  ความน่าเชื่อถือของเรื่องที่ฟังและดู  ประเมินสิ่งที่ฟังและดูแล้วนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  มีทักษะการพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง   พูดแสดงทรรศนะ  โต้แย้ง  โน้มน้าว  และเสนอแนวคิดใหม่อย่างมีเหตุผล  รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง  ดู  และพูด

·    เข้าใจธรรมชาติของภาษา  อิทธิพลของภาษา  และลักษณะของภาษาไทย ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคได้ตรงตามวัตถุประสงค์   แต่งคำประพันธ์ประเภท กาพย์ โคลง ร่ายและฉันท์   ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะและใช้คำราชาศัพท์และคำสุภาพได้อย่างถูกต้อง  วิเคราะห์หลักการ  สร้างคำในภาษาไทย  อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทยและภาษาถิ่น  วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

·    วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น รู้และเข้าใจลักษณะเด่นของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพื้นบ้าน  เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีไทย   ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์  และนำข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

 

 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้

๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์

๒.  ซื่อสัตย์สุจริต

.  มีวินัย

๔. ใฝ่เรียนรู้

๕. อยู่อย่างพอเพียง

.  มุ่งมั่นในการทำงาน

๗.  รักความเป็นไทย

.  มีจิตสาธารณะ

นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้องตามบริบทและจุดเน้นของตนเอง   

 

 

 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้

                . ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม

                . ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม

                . ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร
การทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม

 

 

 


 

สาระการเรียนรู้

 

สาระที่เป็นองค์ความรู้ของกลุ่มการเรียนรู้สาระภาษาไทย ประกอบด้วย

               สาระที่ 1               การอ่าน

                สาระที่ 2               การเขียน

                                     สาระที่ 3               การฟัง การดู และพูด

                                สาระที่ 4               หลักการใช้ภาษา

                                              สาระที่ 5               วรรณคดีและวรรณกรรม

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ ๑ การอ่าน

มาตรฐาน ท ๑.                                ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา

                                                ในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

สาระที่ ๒  การเขียน

 มาตรฐาน ท  .            ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ  ย่อความ และเขียนเรื่องราว

                                                ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า

                                                อย่างมีประสิทธิภาพ

สาระที่ ๓ การฟัง  การดู  และการพูด

มาตรฐาน ท ๓.               สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์

สาระที่ ๔  หลักการใช้ภาษาไทย

มาตรฐาน ท ๔.               เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง

                                                ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                                 

สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม

มาตรฐาน ท ๕.               เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่าง

                                                เห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.๑ - ม.๓ )

โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


 

  ภาษาไทยพื้นฐาน (รายภาค)

 

๑. รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน          รหัสวิชา ท  ๒๑๑๐๑         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑

๒. รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน         รหัสวิชา ท  ๒๑๑๐๒        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

 

๓. รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน          รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๑          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑

๔. รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน          รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๒         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

 

๕. รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน          รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๑          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ 

๖. รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน           รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๒         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒

 

ภาษาไทยเพิ่มเติม (รายภาค)

 

๑. รายวิชา  ภาษาไทยในบทเพลง ๑  รหัสวิชา  ท ๒๑๒๐๑    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑

๒. รายวิชา ภาษาไทยในบทเพลง ๒  รหัสวิชา ท ๒๑๒๐๒    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒

 

๓. รายวิชา ภาษาไทยในแผ่นภาพ ๑  รหัสวิชา ท ๒๒๒๐๑    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑

๔. รายวิชา ภาษาไทยในแผ่นภาพ ๒  รหัสวิชา ท๒๒๒๐๒   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

 

๕. รายวิชา เสริมทักษะการอ่าน ๑ รหัสวิชา ท ๒๓๒๐๑         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑

๖. รายวิชา  เสริมทักษะการอ่าน ๒รหัสวิชา ท ๒๓๒๐๒        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

 

 

 

------------------------------------------------------------------------

 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.๔ - ม.๖ )

โรงเรียนบางละมุง  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี

 


 

 

ภาษาไทยพื้นฐาน (รายภาค)

 

๑. รายวิชา  ภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๑                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑

๒. รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๒               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ 

 

๓. รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท ๓๒๑๐๑               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑

๔. รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท ๓๒๑๐๒              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒

 

๕. รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท ๓๓๑๐๑                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑

๖. รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท ๓๓๑๐๒                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๒

 

ภาษาไทยเพิ่มเติม (รายภาค)

 

๑. รายวิชา การแต่งคำประพันธ์  รหัสวิชา ท ๓๑๒๐๑             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑

๒. รายวิชา การเขียน                   รหัสวิชา ท ๓๑๒๐๒            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒

 

๓. รายวิชา ประวัติวรรณคดี       รหัสวิชา ท ๓๒๒๐๑             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑

๔. รายวิชา การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม  รหัสวิชา ท ๓๒๒๐๒    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

     ภาคเรียนที่ ๒

 

๕. รายวิชา หลักภาษาไทย          รหัสวิชา ท ๓๓๒๐๑            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑

๖. รายวิชา การพูดในที่ประชุมชน รหัสวิชา ท ๓๓๒๐๒        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๒

 

 

-----------------------------------------------------------

Comments