แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้. สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม     รายวิชา. ประวัติศาสตร์1
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่   5    ภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา 2553.

                        ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ที่ 1   เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล

                         เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์                                                                         เวลา      3   ชั่วโมง

 

1.มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด                    

      ตัวชี้วัด

ส 4.1  ม.5/1   ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึง   การเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ

2. สาระสำคัญ

ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติตามกาลเวลา และสามารถเปรียบเทียบเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทย สากล และภูมิภาคที่สำคัญของโลก

3. สาระการเรียนรู้

   3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง          

1.   เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย  และประวัติศาสตร์สากล    

2.   ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานปรากฏใน
    หลักฐาน

                  3.   ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

 

   3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี)

-

                               

4. สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน

    4.1. ความสามารถในการคิด

              -  ทักษะการคิดวิเคราะห์   

 

    4.2. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต            

               -  กระบวนการทำงานกลุ่ม

                - ทักษะการสืบค้น

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

    5.1   ใฝ่เรียนรู้     

    5.2   มุ่งมั่นในการทำงาน

   

6. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    6.1 พอประมาณ            

                -

    6.2 มีเหตุมีผล

                -

    6.3 ภูมิคุ้มกัน

                -

    6.4 เงื่อนไขความรู้/คุณธรรม

          ความรู้                   

            -

          คุณธรรม                      

           -

7. กิจกรรมการเรียนรู้  (วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ: เทคนิคการจัดทีมแข่งขัน)

ชั่วโมงที่  1

            1.     ให้นักเรียนนับ 1- 4  เพื่อกำหนดหมายเลขประจำตัว 

            2.      ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับประเด็นความรู้ที่ตรงกับหมายเลขที่นักเรียนนับ โดยให้นักเรียน

                      ที่นับหมายเลขเดียวกันร่วมกันศึกษาและสรุปความรู้  ดังนี้

                      -     หมายเลข  1    การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตะวันตก :  สมัยก่อนประวัติศาสตร์

                      -     หมายเลข  2    การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตะวันตก :  สมัยประวัติศาสตร์

                      -     หมายเลข  3    การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตะวันออก :  จีน

                      -     หมายเลข  4    การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตะวันออก :  อินเดีย

            3.      นักเรียนในแต่ละหมายเลขร่วมกันสรุปความรู้  และซักถามข้อสงสัยกับสมาชิกในกลุ่มจนเกิด

                      ความเข้าใจตรงกัน

            4.      ให้นักเรียนรวมกลุ่มใหม่  กลุ่มละ 4 คน  โดยในแต่ละกลุ่มจะต้องมีสมาชิกครบทั้ง 4 หมายเลข

                        แล้วให้แลกเปลี่ยนความรู้และซักถามกันในกลุ่ม

            5.      ให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง  การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร
             6.     ให้นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมและทบทวนความรู้   แล้วนัดหมายให้นักเรียนเตรียมความพร้อม
                     เพื่อเล่นเกมเก็บแต้ม ในชั่วโมงเรียนต่อไป
ชั่วโมงที่ 2  -   3
1.     นักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้จากที่ได้ศึกษาในชั่วโมงที่ผ่านมา

2.         ครูสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมก่อนการเล่นเกมเก็บแต้ม  แล้วอธิบายวิธีการเล่นเกมเก็บแต้ม

          (เอกสารประกอบการสอน เกมเก็บแต้ม)

3.         ให้นักเรียนเล่นเกมตามวิธีการเล่นเกม  โดยมีครูคอยให้คำแนะนำ  หรือสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมของนักเรียน

4.         นักเรียนร่วมกันสรุปผลการเล่นเกมเก็บแต้ม ครูให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำกิจกรรมร่วมกัน

5.         ให้นักเรียนกลุ่มที่ชนะในการเล่นเกมส่งตัวแทนออกมาบอกถึงการเตรียมความพร้อมในการเล่นเกมและให้เพื่อนปรบมือชมเชยในความสามารถขอ'เพื่อนๆ
6.     ให้นักเรียนร่วมกันเล่นเกมฉันคือ.... (เอกสารประกอบการสอน เกม ฉันคือ...) โดยครูกำหนด เวลาในการเล่นเกมประมาณ 20-30 นาที           (กำหนดโดยพิจารณาจากความพร้อมของนักเรียน)

7.    ให้นักเรียนสรุปผลคะแนนจากการเล่นเกม  และความรู้ที่ได้รับ

8 .   ครูชมเชยในความสามารถและการทำงานร่วมกันอย่างสมานสามัคคีของนักเรียนทุกกลุ่ม

10.   ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาเรื่อง ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยที่ปรากฏอยู่ในหลักฐานทาง

       ประวัติศาสตร์สากล ในหนังสือเรียน  แล้วเปรียบเทียบและสรุปความรู้

11.ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดทำผังมโนทัศน์แสดงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติที่เป็นผลจากเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

12.ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานการออกแบบผังมโนทัศน์หน้าชั้นเรียน

Ÿ         นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

8. ชิ้นงาน/ภาระงาน

          ผังมโนทัศน์แสดงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติที่เป็นผลจากเวลา และยุคสมัยทางประวัติสาสตร์

9. สื่อ/แหล่งเรียนรู้

   สื่อการเรียนรู้

1.    หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์สากล ม.4 – ม. 6

2.    เกมเก็บแต้ม

3.    เกมฉันคือ

4.    ใบงานที่ 2. 1 เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

แหล่งการเรียนรู้

                         1.  ห้องสมุด

                         2.  ห้องเทคโนโลย๊สารสนเทศ

10. การวัดและประเมินผล

      10.1 การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้

                วิธีการ

             1  นักเรียนทำใบงานที่ 2. 1

             2. นักเรียนร่วมกันจัดทำผังมโนทัศน์แสดงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติที่เป็นผลจากเวลาและ

                 ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

3.       นักเรียนนำเสนอผลงาน

4.       นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

  

            เครื่องมือ

            1 แบบทดสอบ

            2. ใบงานที่ 2.1

           3. แบบประเมินผังมโนทัศน์แสดงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ที่เป็นผลจากเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

            4. แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

            5. แบบทดสอบหลังเรียน

                           

      10. 2  การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้

           

11. เกณฑ์การประเมิน

      11.1  ชิ้นงาน/ภาระงาน

           1  ชิ้นงานมีคุณภาพ       2    ผ่านเกณฑ์

           2  นักเรียนทำใบงานที่ 2. 1                 ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์

           3. ทดสอบผ่านร้อยละ 60

      11.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

                                ระดับคุณภาพ 2  ผ่านเกณฑ์
 

 

12.  บันทึกผลหลังสอน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................

 

 

(...............................................................)

ครูผู้สอน

 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

(นางพิบูลย์ศรี  โสภักดี)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(นางอุไร  ปู่มะณี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

(นายวรากร  รื่นกมล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง

Comments