แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่.  1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้. สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม     รายวิชา. ประวัติศาสตร์1
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่   5    ภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา 2553.

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ที่ 1   เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล 

เรื่อง  กาลเวลา                                                                               เวลา      1     ชั่วโมง

 

1.มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด                    

      ตัวชี้วัด

ส 4.1  ม.4/1   ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึง  การเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ

2. สาระสำคัญ

      การศึกษาเวลาตามระบบของไทยและสากล มีผลต่อการศึกษาและการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย

3. สาระการเรียนรู้

   3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง          

1.   เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย   
       และประวัติศาสตร์สากล    
2.   ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานปรากฏใน
       หลักฐาน

                  3.   ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

 

   3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี)

-

                               

4. สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน

    4.1. ความสามารถในการคิด

              -  ทักษะการคิดวิเคราะห์   

    4.2. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต            

               -  กระบวนการทำงานกลุ่ม

                - ทักษะการสืบค้น

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

    5.1 . มีวินัย     

    5.2   ใฝ่เรียนรู้     

    5.3   มุ่งมั่นในการทำงาน

   

6. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    6.1 พอประมาณ            

                -

    6.2 มีเหตุมีผล

                -

    6.3 ภูมิคุ้มกัน

                -

    6.4 เงื่อนไขความรู้/คุณธรรม

          ความรู้                   

            -

          คุณธรรม                       

           -

7. กิจกรรมการเรียนรู้ (วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก )

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

       1.     ครูนำแผนที่โลกมาให้นักเรียนดู  แล้วถามความรู้ว่านักเรียนรู้จักแหล่งอารยธรรมโบราณ
              ที่ใดบ้าง พร้อมทั้งให้นักเรียนชี้แผนที่ประกอบ

     2.     ครูเชื่อมโยงความสำคัญของเวลาต่อชีวิตประจำวันของนักเรียน

      3.      นักเรียนระดมสมองถึงความรู้เรื่องภูมิหลังและพัฒนาการของชาติไทยกับแหล่ง
                อารยธรรมโลก
        4.    นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเวลาในประวัติศาสตร์ และทำใบงานที่ 1.1
      เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเวลาในประวัติศาสตร์ เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบในใบงาน
        5.      นักเรียนศึกษาเรื่อง แหล่งอารยธรรมโลก ที่นักเรียนสนใจ 1 เรื่อง   แล้วให้นักเรียนนำข้อมูล แหล่งอารยธรรมโลกที่นักเรียนสนใจ  มาแลกเปลี่ยนกัน

            6.      นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การนับและการเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทย 

            7.      ครูให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบจากกรณีตัวอย่างที่ครูกำหนดให้  เพื่อให้นักเรียนฝึก
                    คำนวณการนับและเทียบศักราชต่างๆ ของไทย
            8.      ครูให้นักเรียนนำข้อมูลเวลาตามแหล่งอารยธรรมโลกที่นักเรียนสนใจ มาคำนวณเวลาให้
                  เป็นระบบของไทย

 

8. ชิ้นงาน/ภาระงาน

          ผังมโนทัศน์แสดงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติที่เป็นผลจากเวลา และยุคสมัยทางประวัติสาสตร์

9. สื่อ/แหล่งเรียนรู้

   สื่อการเรียนรู้

             1.  หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์สากล ม.4-ม.6

             2.  แผนที่โลก

            3.  ใบความรู้เรื่อง  ความรู้เกี่ยวกับเวลาในประวัติศาสตร์

                            4.  ใบความรู้เรื่อง  การนับและการเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทย

                            5.  ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเวลาในประวัติศาสตร์

แหล่งการเรียนรู้

                         1.  ห้องสมุด

                         2.  เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์
ๅ0. การวัดและประเมินผล

     10.1 การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้

                วิธีการ

             นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

             2  นักเรียนทำใบงานที่ 1. 1

             3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

            เครื่องมือ

            1 แบบทดสอบ

            2. ใบงานที่ 1.1

            3. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

                                            

      10. 2  การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้

             สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล    ระดับคุณภาพ   2    ผ่านเกณฑ์

11. เกณฑ์การประเมิน

      11.1  ชิ้นงาน/ภาระงาน

           1  ชิ้นงานมีคุณภาพ       2    ผ่านเกณฑ์

           2  นักเรียนทำใบงานที่ 1. 1                 ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์

           3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล    ระดับคุณภาพ 2  ผ่านเกณฑ์

 

      11.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

                                ระดับคุณภาพ 2  ผ่านเกณฑ์

 

 

12.  บันทึกผลหลังสอน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................

 

 

(...............................................................)

ครูผู้สอน

 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

(นางพิบูลย์ศรี  โสภักดี)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................

(นางอุไร  ปู่มะณี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน

…………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................(นายวรากร  รื่นกมล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง

Comments