โครงสร้างรายวิชา

แบบบันทึกโครงสร้างรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา  ส 30101 รายวิชาประวัติศาสตร์ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   เวลา   1  ชั่วโมง / สัปดาห์  20  ชั่วโมง/ภาค     จำนวน  0.5   หน่วยกิต

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐาน                  การเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา/ชั่วโมง

น้ำหนักคะแนน

1

เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล

 

ส 4.1 ม.1

     เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์สากล ทำให้ได้ข้อมูลที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ

4

10

 

 

2

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์สากล

 

ส 4.1 ม.2

     การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์สากล โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ ย่อมทำให้ผลการศึกษานั้นมีคุณค่า และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

4

10

 

 

3

อารยธรรมของโลก

ยุคโบราณ

 

ส 4.2 ม.1

     อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกรีส-ยูเฟรทีส ไนล์ หวางเหอ สินธุ และอารยธรรมกรีก โรมัน และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตก มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมต่อกัน และมีผลต่อ

การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของโลก

12

30

 

 

                                                                                           รวมชั่วโมง

20

50

                                          คะแนนกลางภาค

 

20

คะแนนปลายภาค

 

30

รวมคะแนน

 

100

 

 

Comments