ใบความรู้

 

 

เรื่อง  ความรู้เกี่ยวกับเวลาในประวัติศาสตร์

 

                ประวัติศาสตร์ คือ วิชาที่ว่าด้วยเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วผ่านไปตามกาลเวลา  เป็นเรื่อง

ที่มีความสำคัญ  ควรแก่การศึกษาและมีผลกระทบต่อท้องถิ่นชุมชน  สังคมโลก ได้มีการบันทึกไว้  เพื่อให้

ชนรุ่นหลังรับรู้ความรู้เกี่ยวกับเวลาในประวัติศาสตร์ จึงทำให้รู้และเปรียบเทียบช่วงเวลาของการเกิดเหตุการณ์

ว่าผ่านมานานแล้วเพียงไร

                ศักราช                   หมายถึง                ปีที่ตั้งขึ้นตามเหตุการณ์

                วรรษ                      หมายถึง                                ปี

                ทศวรรษ                หมายถึง                เวลาในระยะ 10 ปี

                ศตวรรษ หมายถึง                เวลาในระยะ  100 ปี

                สหัสวรรษ             หมายถึง                เวลาในระยะ  1,000 ปี

ศก                           หมายถึง                ยุค สมัย ปี วิธีนับปี            

                ปีนักษัตร               หมายถึง                                การนับปีที่กำหนด 12 ปี เป็น 1 รอบ  คือ  ชวด  ฉลู  ขาล เถาะ                                                                               มะโรง   มะเส็ง   มะเมีย   มะแม   วอก   ระกา   จอ   กุน

 

การนับเวลามี 2 แบบ  คือ

1.  นับตามปรากฏการณ์ของดวงอาทิตย์ที่โลกโคจรรอบ เรียกว่า นับทางสุริยคติ  เป็นการนับแบบ                       สากลในปัจจุบัน  และนับตามดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลก เรียกว่า นับทางจันทรคติ เป็นการนับ

       เวลาแบบโบราณของดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันยังมีใช้บ้างในทาง                        พระพุทธศาสนาและโหราศาสตร์

               2.   นับตามกำเนิดของศาสนาที่สำคัญ คือ     

     -        พุทธศักราช (พ.ศ.) เริ่มจากปีที่พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพาน โดยพระบาทสมเด็จ

                พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้เป็นทางการ เมื่อวันที่ 23

                กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2455

     -        คริสต์ศักราช (ค.ศ.)  เริ่มจากปีที่พระเยซูประสูติ  แตกต่างจากพุทธศักราช  543  ปี

     -        ฮิจเราะห์ศักราช  (ฮ.ศ.)   เริ่มจากวันหนีภัยของพระนบีมูฮัมหมัด จากเมืองเมกกะไปยัง

                เมืองเมดินา  แตกต่างจากพุทธศักราช  1,122  ปี

 

 

  ใบความรู้ ไปแล้ว 1 ปี           

 

 


เรื่อง  การนับและการเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทย

 

พ.ศ. ใช้กันแพร่หลายในประเทศที่ประชาชนนับถือพระพุทธศาสนา  เช่น ไทย ลาว พม่า และกัมพูชา  โดยมีการเริ่มใช้ พ.ศ. มาตั้งแต่สมัยอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  และใช้อย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงปัจจุบัน

                ประเทศไทยเริ่มนับ พ.ศ.1 เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว 1 ปี  

พ.ศ.

                ม.ศ. เป็นศักราชที่เริ่มใช้ในอินเดียโดยพระเจ้ากนิษกะ แห่งราชวงศ์กุษาณะทรงตั้งขึ้น  และต่อมาได้แพร่หลายไปยังดินแดนที่ได้รับอารยธรรมอินเดีย  มหาศักราชพบได้มากในจารึกสมัยสุโขทัยและจารึกในดินแดนไทยรุ่นแรกๆ

                การเทียบมหาศักราชเป็น พ.ศ. ให้บวกด้วย 621

ม.ศ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

               

  การนับศักราชแบบไทย               

 

 

ร.ศ. เป็นศักราชที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริขึ้นใช้ในกลางรัชสมัยของพระองค์  โดยเริ่มนับ ร.ศ.1 ในปีที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี  คือ พ.ศ. 2325

                การเทียบรัตนโกสินทร์ศกเป็น พ.ศ. ให้บวกด้วย 2324       

ร.ศ.

 

 

จ.ศ. เป็นศักราชของพม่าสมัยพุกามก่อนแพร่เข้ามาในดินแดนประเทศไทย        นิยมใช้ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยต่างๆ ทั้งสมัยสุโขทัย อยุธยา  รัตนโกสินทร์ตอนต้น  และล้านนา

                การเทียบจุลศักราชเป็น พ.ศ. ให้บวกด้วย 1181

จ.ศ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Comments