Presentació


Plantejament General   

El nostre marc de referència, el nostre model d'educació i d'escola, recollit en el Caràcter Propi, opta per una educació humanista d'inspiració cristiana; un humanisme que es deixa, sense necessitat de dir-ho en cada moment, qüestionar i interpellar per l'estil de vida que ens proposa Jesús i l'estil d'educació que inicià Calassanç, a fi d'anar construint un món cada vegada més just.

 I això ho fem possible:
-    Sensibilitzant els nois i noies i els nostres joves sobre la dignitat de la persona.
-    Potenciant tot allò que condueix a la solidaritat amb els altres, especialment amb els més pobres i marginats.
-    Ajudant a fer entendre que és necessari i que val la pena treballar per millorar les estructures socials.
-    Valorant la vida pròpia i la dels altres i el respecte com a eix fonamental de tota relació.
-    Denunciant el criteri del "no s'hi pot fer res", que tot esforç per canviar un mateix i/o el món és inútil.
-    Promovent el goig de viure, el gust per la bellesa i per l'art, les ganes d'aprendre, el sentit de responsabilitat i de gratitud.
-    Procurant ser inconformistes i ajudant el nostre alumnat a ser crític.
-    Volent donar un sentit a la vida, que vagi més enllà de la filosofia consumista, que provoca unes falses necessitats que mai no s'acaben, i que fa difícil tota possibilitat de silenci interior, de retrobament personal i de trobada amb el Déu de què ens ha parlat Jesús.

 A nivell curricular
 A nivell extracurricular 
-    En la manera com ensenyem el nostre alumnat a aprendre.
-    En les relacions personals.
-    En com enfoquem l'acció tutorial.
-    En el currículum de cultura religiosa.
-    En les accions de solidaritat.
 -    En les activitats en petit grup fora de l'horari escolar.
-    Projecte Mou-te
-    Catequesi de comunió i confirmació