Om værket‎ > ‎

Tilslutningsregulativ

Tilslutningsregulativ for fjernvarmetilslutning.

 

§ 1

1.1

Regulativet indeholder almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering og er gældende for forholdet mellem Bækmarksbro Varmeværk A.m. b.a. ( i det følgende kaldet selskabet ) og ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen ( i det følgende kaldet forbrugeren).

1.2

Regulativet er alene gældende for leveringsforholdet mellem selskabet og forbrugeren. Leveringsforholdet mellem en ejer og dennes lejere er selskabet uvedkommende.

 

§ 2

2.1

Fjernvarmeforsyningen tilvejebringes ved etablering af en stikledning, der normalt afsluttes med to hovedventiler i ejendommens varmerum eller andet let tilgængeligt rum.

2.2

Varmeværket fastsætter stikledningens placering efter samråd med ejeren.

2.3

Stikledning og hovedventiler ejes og vedligeholdes af selskabet.

2.4

I selskabets etableringsperiode installerer selskabet den nødvendige husinstallation, herunder gennemstrømningsvandvarmer samt evt. varmeveksler, hvor selskabet finder det nødvendigt.

Forbrugere, der tilsluttes efter etableringsperioden, skal selv installere den nødvendige husinstallation.

 

§ 3

3.1

Selskabet er berettiget til at føre fjernvarmeledninger og signalledninger gennem en ejendoms kælderrum eller terræn for at etablere forsyning til andre ejendomme, for så vidt der ikke derved skabes væsentlige hindringer for ejendommens sædvanlige udnyttelse.

3.2

Alle udgifter forbundet med disse fjernvarmeledningers etablering og vedligeholdelse afholdes af selskabet, der ejer disse ledninger.

3.3

Der betales ikke pladsleje for disse ledningers tilstedeværelse.

3.4

Dersom ejeren, jf.3.1, efter ledningernes etablering ønsker at foretage væsentlige bygningsforandringer, tilbygning eller nybygning, skal selskabet, uden udgift for ejeren, udføre de derved nødvendiggjorte og uundgåelige ændringer af de nævnte varmeledninger jf. 3.1.

3.5

I tilfælde af, at varmeleveringen ophører, har selskabet fortsat ret til at lade de her omhandlede ledninger blive liggende og har fortsat adgang til eftersyn og reparation af disse.

 

 

§ 4

4.1

Selskabet leverer det for afregning mellem forbruger og varmeforsyningen nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, art og placering.

4.2

Målerne ejes og vedligeholdes af selskabet.

4.3

Beskadiges en måler som følge af forhold, der ikke kan betegnes som hændeligt uheld, slid eller ælde, er forbrugeren erstatningspligtig.

4.4

Forbrugeren er forpligtet til at føre den af selskabet udleverede kontrolbog.

 

§ 5

5.1

Forbrugeren har ansvaret for vedligeholdelsen af husinstallationen, herunder gennemstrømningsvandvarmer samt evt. varmeveksler. Fremtidig udskiftning heraf sker på forbrugerens regning.

 

§ 6

6.1

Forbrugeren har ansvaret for, at ejendommens installationer til stadighed er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og forsikret.

6.2

Forbrugeren er ansvarlig for al skade fra tilslutningsanlægget med tilbehør samt hovedstopventiler og stikledninger regnet fra skel.

6.3

Hvis mangelfuld vedligeholdelse af og/eller tilsyn med forbrugerens anlæg medfører, at der påføres selskabet tab, er forbrugeren erstatningspligtig herfor. Såfremt forbrugeren, efter henstilling herom, ikke retter de påtalte mangler på tilfredsstillende måde, er selskabet – uden ansvar for følgerne heraf – berettiget til midlertidigt at standse varmeleveringen og lade de påkrævede arbejder udføre for forbrugerens regning.

6.4

Ændring af allerede etablerede fjernvarmeledninger og ændring af andre interne ledninger på ejendommens område for at fjernvarmeledningen kan etableres eller flyttes skal ske på ejerens foranledning og omkostningerne påhviler ejeren.

6.5

Selskabets personale skal, mod behørig legitimation, til enhver tid have uhindret adgang til alle fjernvarmeforsyningsanlæg, installationer og målere m.v. for nødvendige eftersyn, afprøvning, aflæsning og afbrydelse af disse.

 

 

§ 7

7.1

På grundlag af selskabets budget for vedkommende regnskabsår opkræves a-kontobeløb efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, indtil endelig opgørelse og fordeling af udgifterne finder sted ved fyringsperiodens afslutnig.

7.2

Når det konstateres, at en regning ikke er betalt rettidigt, udsendes en rykkerskrivelse med oplysning om, at betalingsfristen er overskredet, at der er påløbet et gebyr og at næste betalingsfrist er 8 dage. Betales det skyldige beløb ikke til/på fastsatte dato, sendes 2. rykkerskrivelse og fornyet gebyrkrav med angivelse af sidste rettidige indbetalingsdag og varsel om inkasso og lukning af varmeforsyningen.

Der kan med værket aftales en afdragsordning, almindeligvis over 3 måneder. Alle udgifter hermed betales af forbrugeren, ligesom det er en betingelse, at alle forfaldne regninger betales til tiden.

 

7.3

Når det konstateres, at den under 7.2 fastsatte betalingsfrist er overskredet, eller en indgået betalingsordning ikke er overholdt, meddeles forbrugeren, at sagen går til inkasso, at der pålægges gebyr til den aktuelle restance og at forsyningen vil blive afbrudt og at det dertil hørende gebyr vil blive tillagt den aktuelle restance.

Ovennævnte( i 7.3) procedure kan undgås, hvis beløbet er modtaget inden udsendelse af inkassoskrivelse, hvis der er stillet en tilfredsstillende garanti for beløbet, eller oprettet en betalingsordning, medmindre inkassomeddelelsen er udsendt fordi en tidligere betalingsordning er blevet misligholdt

Forinden der sker afbrydelse af forsyningen gives der forbrugeren et særskilt varsel om, at betingelserne for afbrydelse er opfyldt og tidspunktet for, hvornår afbrydelsen finder sted.

7.4

Genoptagelse af fjernvarmeforsyningen gøres betinget af, at alle forfaldne ydelser med påløbne renter og gebyrer inklusiv genoplukningsgebyr og andre udgifter i forbindelse med lukningen og genoplukningen er betalt. Endvidere kan forsyningen kun genoptages, hvis der stilles tilfredsstillende sikkerhed for betaling af fremtidig levering

7.5

Varmeværket kan stille krav om depositum som betingelse for fortsat levering overfor en forbruger, såfremt forbrugeren umiddelbart forud for kravets stillelse gentagne gange har overtrådt de almindelige betalingsfrister.

Når den pågældende forbruger gennem et år har betalt samtlige forfaldne regninger til tiden, skal kravet om depositum tages op til vurdering, og det deponerede beløb som udgangspunkt frigives.

7.6

Krav om depositum vil normalt svare til betalingen af 1 rate.

7.7

Betalingsbetingelser. Varmebetalingen betales månedsvis forud i 5 lige store rater (a-conto) i månederne september, november, januar, marts og maj. Efter udgangen af regnskabsåret opgøres forbruget på basis af forbrugt varme i henhold til selskabets varmemåler hos forbrugeren. Årsopgørelsen forfalder inden udgangen af august. Måleraflæsning foretages i juni måned.

 

§ 8

8.1

Betalingstariffer og gebyrer kan ses på varmeværkets takstblad og hjemmeside.

 

 

 

 

Revideret og godkendt   26.06.18

 

 

 

 

Ċ
Hans Otto Rasumssen,
30. jun. 2019 11.56
Comments