Om værket‎ > ‎Generalforsamling‎ > ‎

Beretning 2016-17

Bestyrelsens beretning for året 2016 – 2017.

 

Bestyrelsen har i varmeåret 01.07. 2016 til 30.06. 2017 bestået af Hans Otto Rasmussen som formand, Flemming Thing Rasmussen som næstformand, Peter Jessen som kasserer, Rene Kristensen som sekretær og karl Balleby jensen som kommunens repræsentant. Suppleanter er Ole Laugesen og Jens Christian Kirkegaard.

Rengøring forestås af Mikkel Stovby Galsgaard.

Teknisk drift varetages af ”Svalevang” v/Lars Sørensen.

Regnskab, bogføring og kundeadministration er som tidligere år udliciteret til Dansk Fjernvarmes DFF-EDB.

Den daglige administration og kontakt til bank og myndigheder varetages af Hans Otto Rasmussen.

Efter en forholdsvis lun vinter kom et langt køligt forår. Varmeværket har i 2016-17 produceret 6392 MWh (2015-16: 6218 MWh) og der har været et varmesalg i på 4378 MWh (2015-16: 4272 MWh) til forbrugerne. Kedlen har haft en udnyttelsesgrad på 92 % og der har været et ledningstab på 31,5 %. Der er brugt 1469 ton flis (2015-16: 1515 ton).

 Der har i årets løb været reparationer. Størst var røgsugerens havari i august 2016 med et efterfølgende forbrug af olie. I løbet af året er værket løbende blevet vedligeholdt bl.a. trykluft i forbindelse med skudventiler og det årlige kedeleftersyn. Hovedvarmeledningen ved købmandsgården er omlagt for at give plads til udvidelse af forretningen.

Ledningsejerregistret digitaliseres. Vore kort skal i den forbindelse også digitaliseres.

 De lovpligtige energibesparelser fortsætter frem til 2020, hvor en ny energipolitisk aftale skal træde i kraft. Vores sparemål for 2017 bliver 215 MW, hvoraf vi må købe 56 MW.

Ved miljøtilsynets besøg sidste efterår blev der sagt, at vi snart skal have en helt ny miljøgodkendelse. Den nuværende er fra værkets start i 1995. Desuden har skorstensfejeren nævn, at der er rust, hvor røgrensningsanlægget går til skorstenen. Bestyrelsen skal derfor i den kommende tid tage stilling til, om der skal etableres et helt nyt røgrensningsanlæg, der også kan udnytte varmen i røgen. Pris 250 – 300.000 kr. med en årlig besparelse på 50 – 55.000 kr. via genindvinding af spildvarmen.  Vi mener, det vil være en fornuftig og nødvendig investering. Det vil i den forbindelse være muligt at bruge af de hensatte midler.

Taksterne for 2017-18 er uændrede i forhold til 2016-17. Taksterne kan ses på vores hjemmeside.

Incitamentstarifferne er også uændrede. Det faste bidrag udregnes efter oplysningerne i BBR. Det er den enkelte husejers pligt, at de rigtige m2 er indberettet dertil.  Brugen af hjemmeside og e-forsyning vil blive vist under evt.

Der blev i forsommeren indgået en bred politisk aftale, hvor aftalen fra 7. april 2016 blev stadfæstet med ændringer. Der indføres rammestyring på de store varmeværker. Indtil videre gælder det kun for store værker med en produktion over 50 Tj. Vores produktion er på 15 Tj.

Vi er derfor i første omgang fritaget for disse ændringer, ligesom vi må vente med omlægningen af regnskabsåret et par år endnu.

Omkring 2020 kan vi nok forvente en strammere styring. Livet bliver sværere for de små varmeværker

Fremtiden for Bækmarksbro Varmeværk er vanskelig at forudse, da politiske beslutninger pludselig kan ændre vilkårene. Det er dog klart, at de administrative byrder efter 2020 vil blive væsentlig større.        

Ved forskellige lejligheder har et nærmere samarbejde mellem varmeværkerne i Lemvig Kommune været berørt.

I februar 2017 henvendte vi os til Lemvig Varmeværk og spurgte om muligheden for et samarbejde og evt. et driftsfællesskab.

Svend Erik Bjerg og Niels Stidsen tog imod invitationen og mødtes 22.05.17 med bestyrelsen på Bækmarksbro Varmeværk. Der blev besluttet, at Lemvig kommune, som arbejder på en overordnet varmeplan for Lemvig Kommune, skulle invitere til et møde mellem Lemvig varmeværk, Bøvling Varmeværk og Bækmarksbro Varmeværk.

Mødet blev kaldt et sonderingsmøde. Det blev afholdt 07.08.17. På mødet blev det også fortalt, at en sammenkobling af Rom, Lomborg og Ramme med Lemvig Varmeværk havde førsteprioritet. Et mere omfattende samarbejde med Lemvig kan derfor først etableres efter nogle år. Bestyrelsen arbejder derfor i første omgang på et løsere samarbejde med Bøvling og Lemvig.

Der er stadig mange små varmeværker, der bliver stadig sat 1 MWh biobrændselskedler op i Danmark og der er flere muligheder for samarbejde/samdrift.

Både de daglige emner og spørgsmålet om fremtiden vil beskæftige bestyrelsen i det kommende år. Jeg vil takke bestyrelse og medarbejdere for godt samarbejde i det forløbne år. Også tak til vore kunder og andelshavere for tålmodighed og velvilje.

 

Bestyrelsen for Bækmarksbro Varmeværk

 

 

Ċ
Hans Otto Rasumssen,
28. sep. 2017 06.30
Comments