Beretning 2014 - 2015

Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A.

Generalforsamling  23. september 2015.

 

Bestyrelsens beretning for året 2014 – 2015.


Bestyrelsen har i varmeåret 2014-15 bestået af Hans Otto Rasmussen som formand, Flemming Rasmussen som næstformand, Lars Kjærgård Pedersen som kasserer, Rene Kristensen som sekretær og Karl Balleby som kommunens repræsentant

Også i dette år har den tekniske drift været udliciteret til Høghs Smedje. Regnskab og kundeadministration varetages af Dansk Fjernvarme. Den daglige administrative drift varetages af Hans Otto Rasmussen.

Akkumuleringstank

Sidste år gik byggeriet af akkumuleringstanken i gang. Den indeholder 500 m3 varmt vand på 95 grader og supplerer det fjernvarmevand, som vi har i ledningsnettet.

I februar blev akkumuleringstanken taget i brug. Da vi ikke fik alvorlige kuldeperioder i den forløbne vinter, har vi endnu ikke set tanken i funktion i en sådan situation. Vi har dog konstateret, at fliskedelen nu arbejder mere roligt og jævnt, idet vi kan holde en stabil kedeltemperatur. Forsøgsvis har vi flere gange i sommerens løb i 2-3 dage kunnet slukke for fliskedelen og så alene benytte akkumuleringstanken. Den 28. sept. er der kedeleftersyn, men vi kan allerede nu se, at der skal udskiftes færre jernriste end vanligt, fordi vi har kunnet undgå de helt høje kedeltemperaturer. Vi forventer også på årsbasis et mindre flisforbrug.  Akkumuleringstanken giver altså en større forsyningssikkerhed.

Klimastyringen regulerer fremløbstemperaturen efter vejret og belastningsperioderne.

Takster.

Den 01.07. 2015 blev det nye takstblad anmeldt til Energitilsynet. Bestyrelsen har for 2015-16 hævet det variable bidrag fra 0,48 kr. til 0,49 kr. + moms pr. KWh. Det skyldes, at den opkrævedeforsyningssikkerhedsafgift i 2013-14 har været med til at holde prisen i ro indtil nu.

 Fast bidrag fra 01.07. 2016

Varmebetalingen består af et Variabelt og Fast Bidrag. Det variable bidrag er en betaling for forbrugt varme. Det måles i KWh (MWh).Det faste bidrag skal ifølge varmeforsyningsloven afspejle forbrugerens belastning af måler, ledningsnet, rør m.m. Derfor har Energitilsynet krævet, at vi graduerer det faste bidrag efter bl.a. antallet af m2 i den enkelte bolig.

Der vil blive en overgangsperiode på 3 år, da de enkelte forbrugere kan komme til at betale mere eller mindre end nu, hvor alle husstande har det samme faste bidrag på 4000 kr. plus moms pr. år.  

 Tangsøcentret.

Tangsøcentret har siden tilslutningen i 1995 haft en særlig aftale om varmelevering.

Varmeværket har udarbejdet en ny aftale, der tager hensyn til både centret og varmeværket. 

Lemvig Kommune.

I forbindelse med nedrivninger af huse har vi den aftale med kommunen, at nedrivningspuljen betaler en evt. afkobling af fjernvarmen, og varmeværket afstår fra at kræve udtrædelsesgodtgørelse, hvis der ikke bygges igen. Det har i år betydet en tilbagegang på 3 andelshavere. I det kommende år forventes yderligere 3 huse nedrevet.

Til sidst vil jeg takke vore samarbejdspartnere og kunder for et godt og positivt samarbejde.

Også tak til bestyrelsen for den ekstraordinære indsats i år.

 

 

Bestyrelsen for Bækmarksbro Varmeværk

 

Faktaboks.

Varmeproduktion

6186 MW

Solgt varme

4183 MW

Flisforbrug

1527 ton

Olieforbrug

3200 l

Flispris

54,15 kr. pr. GJ

 

 

ĉ
Hans Otto Rasumssen,
25. sep. 2015 03.26
Comments