Om værket‎ > ‎Generalforsamling‎ > ‎

Beretning 2013-2014

Generalforsamling 30. september 2014.

Bestyrelsens beretning for året 2013 – 2014.

 

Bestyrelsen har i varmeåret 2013-14 bestået af hans Otto Rasmussen som formand, Flemming Rasmussen som næstformand, Lars Kjærgaard Pedersen som kasserer, Rene Kristensen som sekretær og Karl Balleby som kommunens repræsentant.

Også i dette år har den tekniske drift været udliciteret til Høghs Smedje. Regnskab og kundeadministration er stadig varetaget af Dansk Fjernvarme. Den daglige administrative drift varetages af undertegnede.

De håndværksvirksomheder, vi hovedsagelig benytter er Høghs Smedje, Thy Varme og Stålteknik, MJ Brøndboring, BroCon og Vemb Smede og VVS.

 

Dette år har været meget mildt klimamæssigt. Forbruget af flis har været 17 % under sidste års forbrug og 10 % mindre end budgetteret. Der er solgt varme svarende til 4043 Mw mod 4898 Mw i 2012-13. Mange har kunnet glæde sig over en mindre varmeopkrævning her d. 3. september .

Årsopgørelsen og det kommende års budget er nu sendt ud. Forsyningssikkerhedsafgiften blev mod forventning aldrig indført. Den forsyningssikkerhedsafgift, vi har opkrævet i varmeåret 2013-14 har bestyrelsen valgt at lade indgå i det kommende års budget og har derved kunnet skrue den variable takst tilbage på tidligere niveau.

Den variable takst bliver herefter 0,48 kr. pr. KW. Procentsatsen i incitamentstariffen sættes til 1 %.

Varmeværket aflæser alle målere sidst i hver måned, og aflæsningen kan ses på ”Netaflæsning” på www.baekmarksbrovarmevaerk.dk.

 

I forbindelse med afkobling af Tværgade 2 opdagede vi en skade på hovedledningen, som måtte repareres. I forsommeren opstod et efterhånden ret stort vandspild. I juli fandt vi frem til et hul på Østvangen. Den sidste utæthed var i værkets kedel. Ved kedeleftersynet i 2013 blev en blæsermotor udskiftet. Kedelen bar præg af den lange, kolde vinter 2013. Der er løbende reparationer på motorer, lejer o.a.  Varmeværket og mange dele heri er jo også snart 20 år gamle.

Bestyrelsen må derfor se nogle år fremad for at sikre varmeforsyningen i Bækmarksbro.

Per Hougaard fra Dansk Fjernvarmes Projekteringsselskab vil under eventuelt redegøre for det, vi har sat i gang og fremføre nogle tanker om fremtiden.

 

Bestyrelsen har i foråret besluttet at installere et klimastyringsanlæg. Det vil ske snarest.

Anlægget skal tilkobles varmeværkets automatiske styring, således at driften styres af vejr og klima. Det vil give en besparelse på ledningsnettet, da temperaturen afpasses vejret og tidspunktet på døgnet, eksempelvis spidsbelastningsperioder. Deri ligger også en pålagt besparelse, som kan indgå i Folketingets sparekrav 2014.

 

Vi har ofte især i kolde perioder ønsket at have en større volumen af vand i systemet. Indtil nu har vi kun haft det vand, som findes i rør og huse. Det har gjort, at kedelens produktion kan svinge meget på en dag. Det er ikke godt for teknikken og forbrændingsprocessen.

Derfor har bestyrelsen besluttet at etablere en akkumuleringstank på 500 m3. Vi forventer, at den vil være køreklar i december måned. Prisen vil ligge på ca. 2 mio. kr.

Herefter vil fliskedelen kunne producere til tanken i stille perioder og tanken vil kunne levere ekstra i spidsbelastningsperioder og ved driftstop på kedelen.

 

Udlægningen af fjernvarmerør på den nye udstykning på Østvangen blev endelig afsluttet i efteråret 2013.

 

På sidste generalforsamling var der klager over varmeleveringen på Frederiksberg. Forsamlingen pålagde bestyrelsen at foretage en undersøgelse af alle installationer. I starten af oktober blev alle husstande kontaktet med henblik på et tjek af husinstallationen. Husejere, der ønskede et tjek meldte tilbage, og Høghs Smedje gennemgik anlægget efter forud bestemt procedure.

Der blev fundet enkelte fejl ved installationerne. Rør blev skyllet og temperatur og tryk kontrolleret. Der blev ikke fundet fejl eller mangler ved varmeleveringen nogen steder. Vi har heller ikke sidenhen fået henvendelser om manglende varme.

I Frederiksberg 17 var der dog stadig et problem, idet stikledningen er meget lang. Den installerede varmtvandstank fungerede ikke rigtigt. Varmeværket har derfor som forsøg installeret en ny lavtemperaturveksler med en boosterpumpe samt et intelligent omløb.  Vi forventer, at varmeforsyningen nu virker som den skal.

 

Der har ikke tidligere været Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering ved Bækmarksbro Varmeværk. Disse blev vedtaget af bestyrelsen i 2013. Bestemmelserne kan ses på vores hjemmeside.

 

Vores forsikringer er blevet opdateret. Vi opnår lidt billigere forsikringer og hertil netbankforsikring  og en bestyrelsesansvarsforsikring.

 

Høghs Smedje, som varetager den tekniske drift, ønsker at stoppe, fordi vagtopgaven på varmeværket ikke harmonerer med deres øvrige jobs. De har dog lovet at hjælpe os, til vi har fundet en løsning. Bestyrelsen er i gang med at finde en løsning og helst en vedvarende løsning.

 

Til sidst vil bestyrelsen takke vore samarbejdspartnere og vore andelshavere for et positivt samarbejde.

 

Bestyrelsen ved Bækmarksbro Varmeværk

 

 

Faktaboks.

Varmeproduktion

5500 MW

Solgt varme

4043 MW

Flisforbrug

1433 ton

Olieforbrug

3400 l

Produktionspris

0,30 kr. pr. KW produceret varme

Flispris

55,61 kr. pr. GJ

 

 

 

Comments