Om værket‎ > ‎Generalforsamling‎ > ‎

Beretning 2012-2013

Generalforsamling 26. september 2013.

Bestyrelsens beretning for året 2012 – 2013.

 

 

 

Bestyrelsen har i varmeåret 2012-13 bestået af Hans Otto Rasmussen som formand, Karl Peder Graversen som næstformand, Lars Kjærgaard Pedersen som kasserer og Rene Kristensen som sekretær. Det 5. bestyrelsesmedlem har været Karl Balleby som kommunalbestyrelsens repræsentant.

Driften af værket, reparationer og ledningsarbejde er varetaget af Høghs Smedje.

 

I første halvår var Vibeke Follesen ansat på Kontoret. Hun måtte dog melde fra pga. helbredsproblemer. Bestyrelsen valgte derfor fra 1. januar at udlicitere en del af administrationen til Dansk Fjernvarmes EDB-selskab DFF-EDB. De varetager nu regnskab, bogføring og kundeadministration.

 

Den daglige ledelse, herunder forbindelse til DFF-EDB, kontakt med Høghs Smedje, Lemvig Kommune, Energitilsynet, fremskaffelse af energibesparelser, kontakt med firmaer og andre varmeværker og kontakt til revisor er varetaget af Hans Otto Rasmussen. I den forbindelse har bestyrelsen vedtaget at betale et honorar på 2500 kr. pr måned.

 

Vi har været igennem en lang og kold vinter. I år har vi solgt 4791 MWh. Sidste års salg var på

 4469 MWh.  Flisen kom som vanligt fra Genfa i Ejsing. Prisen har sidste år været 54,95 kr. pr GJ.  I det kommende år er der lavet en kontrakt på levering af 1400 t. til 54,15 kr. GJ plus levering. Derudover leverer Vestjysk Træemballage ca. 20 t. pr. md. til en lavere pris. Leverancen herfra tages op til vurdering omkring 1. november.

 

Årsopgørelsen er kommet ud. Et helt år med de nye målere er gået. På opgørelsen kan den gennemsnitlige fremløbs- og returtemperatur ses. De giver et fingerpeg om, hvordan eget varmeanlæg fungerer. Vi har stadig en del anlæg, hvor afkølingen er for dårlig, hvilket giver dårligere økonomi for alle brugere.

 

I dette varmeår er 3 målere nedlagt. Til gengæld er der oprettet 3 nye brugere.

 

Bestyrelsen har fra dette varmeår indført en incitamentstarif. Dette år med kun ½ % tillæg eller fradrag pr. grad over eller under den forventede temperatur. Det er meningen at incitamentstariffen justeres hvert år. Vi håber, det vil medvirke til udbedring af de dårlige anlæg og dermed bedre afkøling.

 

Bestyrelsen har også vedtaget at nedsætte antallet af rater fra 10 til 5. Der ligger heri en besparelse på Nets og administrationen, ligesom det giver mere tid til rykkere m.v. Det er klart for os, at specielt raten d. 1. september med evt. efterbetaling kan være hård for nogle.

 

Taksterne for det kommende år bliver uændrede, bortset fra forsyningssikkerhedsafgiften på 0,05 kr. pr. KWh. Prisen er således 48 øre plus 5 øre i alt 53 øre pr. KWh.

 

Frederiksberg og Kræmmergårdvej. I Vinteren 2011-12 var der problemer med varmeforsyningen i de koldeste perioder. I efteråret 2012 forsøgte vi med hjælp fra Logstor og Vestforsyning at finde ud af problemet. Der blev lavet beregninger på rør, flow og tryk. En rapport blev udarbejdet.

Løsningen blev: En gennemskylning af rørledning, da tung snavs var meget af problemet, og fremøbstemperatur og differenstryk blev sat op. Også i år sættes differenstryk og temperatur op. Årsaflæsningen viser, at den gennemsnitlige fremløbstemperatur alle steder på nær 3 har været over 60 grader. Det må betragtes som tilfredsstillende, såfremt forbrugerens anlæg fungerer tilfredsstillende. Hvis der fremover bliver problemer med varmeforsyningen, skal der ske henvendelse til bestyrelsen, som så kan tage det fornødne tiltag.

På varmeværkets hjemmeside kan man i øvrigt se ”Tekniske Betingelser for Fjernvarmelevering”.

 

I løbet af vinteren har der været en byggemodning på Østvangen i gang. Omkostningerne ved anlæggelse af hovedfjernvarmeledningen lægges på grundprisen. Den enkelte husejer betaler derefter for tilslutningen ifølge tarifbladet.

 

Energibesparelserne. For året 2012 er der indberettet 757 MWh heraf købt 679 MWh. hos lokale leverandører. I efteråret 2012 var vi så ”heldige” at blive udtaget til stikprøvekontrol. Heldigvis var alt fra vor side i orden.

 

Selvevaluering. Energitilsynet forlangte, at der i efteråret skulle foretages en revision af et eksternt revisionsfirma, en såkaldt selvevaluering, af alle varmeværker i Region Midtjylland. Revisionen omhandlede regnskaber, ledelse og anmeldelser til energitilsynet for de sidste 3 år.

Der var få bemærkninger.

 

Til sidst skal der lyde en tak til medarbejdere og firmaer for vel udført arbejde i det forløbne år.

Også en tak til bestyrelsen for arbejdet med sagerne i årets løb.

En særlig tak til Karl Peder Graversen for hans indsats i bestyrelsen i årenes løb. Karl Peder har været i bestyrelsen i 2 omgange. Første gang i 1995 ved opstarten af værket og 2. gang fra 2004 til 2013. Jeg er sikker på, at byens borgere har værdsat din indsats og viden om varmeværket gennem årene. Også bestyrelsen vil takke dig for den mangeårige indsats og interesse for Bækmarksbro Varmeværk.

 

 

Bestyrelsen

 

ĉ
Hans Otto Rasumssen,
16. okt. 2013 12.48
Comments