Om værket‎ > ‎Generalforsamling‎ > ‎

Beretning 2009-2010

Generalforsamlingen 23.09.2010

 

Bestyrelsens beretning for året 2009 – 2010.

 

Denne vinter var lang og kold og vi havde alle et stort varmeforbrug helt ind i maj. Fliskedelen klarede opvarmningen alene helt uden brug af olie. Der har kun været brug for oliekedelen i forbindelse med kortvarige stop af fliskedelen.

I forbindelse med det kolde forår har mange haft et merforbrug på ca. en måneds forbrug, forventeligt for mange, men måske også en overraskelse for nogle.

 

I løbet af efteråret 2009 blev det klart at nogle af de frivillige ønskede at stoppe. Den 17. december holdt vi afslutning for Knud Loftager og Niels Madsen på varmeværket. Det lykkedes os at få Vagn Sulkjær, Ejgil Thomsen og Knud Erik Pedersen til at fortsætte nogle måneder mere, således at vi kunne finde en anden løsning på pasningen af driften af værket. Bestyrelsen undersøgte i februar mulighederne for den fremtidige drift. Der var flere forslag i spil. Vi besluttede endeligt at lave en aftale med Høghs Smedie om pasning af den tekniske drift af varmeværket og det daglige tilsyn og vedligehold af anlægget. Aftalen trådte i kraft d. 1. maj 2010.  Høghs Smedie har tidligere udført smedearbejde på varmeværket. Både varmeværket og Høghs Smedie er meget tilfredse med samarbejdet.

 

På administrationssiden er der også sket store ændringer. Bente Nielsen, som i mange år har passet administrationen og kundeafregningen, fik nyt arbejde. Hende tog vi også afsked med d. 17.december. Bente havde et stort kendskab til administrationen og afregningssystemet.

I december overtog Birthe Østerby, Tangsø Revision jobbet til udgangen af regnskabsåret.

Vort daværende administration var fra 1995 og vat tungt og besværligt at arbejde med og voldte en del problemer. Bestyrelsen besluttede derfor at overgå til Dansk Fjernvarmes administrationssystem. Dette system er windowsbaseret og lettere at bruge. Det bliver løbende opdateret og er i overensstemmelse med kravene fra Energistyrelsen og lovgivningen på energiområdet. Desuden er vi altid sikret support og er opkoblet på Dansk Fjernvarmes server.

 

Årsopgørelsen 09-10 har i nogle tilfælde været beheftet med fejl, som vi efterhånden har fået rettet.

Årsopgørelsen er lavet i det gamle system og 1. rate er sendt ud i det nye system. Det har givet nogle fejl, som dog efterhånden er løst.

 

Vi har fra den 1. august 2010 ansat Karin M. Kristensen på kontoret til at varetage regnskab og forbrugeradministration. Hun er godt i gang nu, og vi glæder os samarbejdet fremover.

Derud over har undertegnede sin gang på værket i forbindelse med post, kontakt med forbrugere og leverandører og indberetning til Dansk Fjernvarme og Energitilsynet.

 

 

 

2

 

Energibesparelser.

Varmeværket er af Folketinget pålagt at spare 100 Mwh. pr år frem til 2020 begyndende med 2010. 

Det er besparelser, kan vi ikke umiddelbart selv finde, idet proceduren med dokumentation osv. er omfattende og arbejdskrævende. Vi køber, som de fleste små varmeværker, besparelserne på det frie marked. Lige nu er prisen ca. 300 kr. pr. Mwh. Måske bliver det muligt i fremtiden at finde nogle af besparelserne selv. Det kunne f.eks. være energibesparelser i det enkelte hus, nye vinduer, konvertering af oliefyr til fjernvarme eller anden energirigtig varme.

 

Varmeprisen.

Bestyrelsen har måttet hæve varmeprisen med 30 kr. til 480 kr. pr. Mwh.

De ovenfor nævnte energibesparelser, nye afgifter, pasningsaftalen med Høghs Smedie, prisstigning på flis og olie, administrationssystemet, fjernvarmens serviceeftersyn og prisstigninger generelt har nødvendiggjort den lidt højere varmepris.

Alle andre takster er uændrede.

 

Hjemmesiden.

Varmeværket har fået en hjemmeside, www.baekmarksbrovarmevaerk.dk, hvor relevante oplysninger om værket ligger. Siden er stadig under opbygning, men de nødvendige oplysninger er der.

 

Fjernvarmens Serviceeftersyn.

Bestyrelsen har besluttet, at alle varmeanlæg skal have et eftersyn i løbet af efteråret eller vinteren.

Eftersynet er gratis, men en eventuel reparation er på forbrugerens regning. Det skulle gerne give en bedre varmeøkonomi for den enkelte forbruger og en lavere returtemperatur for værket og dermed for os alle.

 

Medarbejdere.

Endnu engang vil bestyrelsen sige tusind millioner tak til de frivillige, som siden 1997 har passet varmeværket til fordel for os forbrugere. Dette varmeårs frivillige var Knud Loftager, Niels Madsen, Ejgil Thomsen, Vagn Sulkjær og Knud Erik Pedersen. Varmeværket har holdt afskedshøjtidelighed for dem, men igen tusind tak for jeres mangeårige indsats.

Også en stor tak til Bente Nielsen, som også var til stor hjælp efter sin fratræden.

På bestyrelsessiden ønsker Ivan Nielsen ikke at modtage genvalg. Tak for din indsats i bestyrelsen.

Knud Erik Pedersen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Du har været med lige fra begyndelsen. Du ved ALT om driften af værket. Vi kommer til at savne dig deroppe. Heldigvis har du lovet at hjælpe os med forskellige ting i fremtiden. Din hjælpsomhed og omsorg for os alle er enestående.

 

Hermed overgives beretningen til generalforsamlingens godkendelse.

 

 

 

Comments