Om værket‎ > ‎

Generalforsamling

 

 BÆKMARKSBRO VARMEVÆRK A.m.b.a.

Bækmarksbrovej 4, 7660 Bækmarksbro. Tlf. 97 88 10 72

www.baekmarksbrovarmevaerk.dk

mail@baekmarksbrovarmevaerk.dk

___________________________________________________________________

Kl. 18,00: Varmeværket er vært ved dagens ret.

Tilmelding til spisning: 97881072 eller mail@baekmarksbrovarmevaerk.dk

senest fredag 11/9 - 2020.

Kl. 19,00: Generalforsamlingen starter.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

4. Fremlæggelse af kommende års budget.

5. Forslag fra bestyrelsen.

6. Indkomne forslag fra andelshavere. Forslag skal være bestyrelsen

i hænde senest 12 dage før.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

På valg er: Peter Jessen

René Kristensen (modtager genvalg)

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor.

10. Eventuelt.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

BESTYRELSEN