Om værket‎ > ‎

Generalforsamling

 

 BÆKMARKSBRO VARMEVÆRK A.m.b.a.

Bækmarksbrovej 4, 7660 Bækmarksbro. Tlf. 97 88 10 72

www.baekmarksbrovarmevaerk.dk

mail@baekmarksbrovarmevaerk.dk

___________________________________________________________________

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

4. Fremlæggelse af kommende års budget.

5. Forslag fra bestyrelsen.

6. Indkomne forslag fra andelshavere. Forslag skal være bestyrelsen

    i hænde senest 12 dage før.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor.

10. Eventuelt.


BESTYRELSEN