กลุ่มนโยบายและแผน

ขุมความรู้
กลุ่มนโยบายและแผน   
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กิจกรรม


                            เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ กลุ่มนโยบายและแผน ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
            ด้านการใช้โปรแกรมการจัดการความรู้(KM) ของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมครั้งนี้
            มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปใช้จัดทำขุมความรู้ของ สพป.พระนครศรีอยุธยา 
            เขต ๑ ได้ 

**************************************************************************************************************

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน*************************************************************************************************************

ประชาสัมพันธ์

 ***ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมนำความรู้ เอกสาร บทความ กิจกรรม ฯ บันทึกลงในขุมความรู้ กลุ่มนโยบายและแผน***

ขุมความรู้
ผู้บริหาร


นายอารักษ์  พัฒนถาวร
ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1


นางสุชีรา  มนัสตรง
รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวจุฬาลักษณ์  ศาสตร์สาระ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน


 
นางปรานี  สุขอุดม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานนโยบายและแผน

 
นางสาวนาตยา  ขันธบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวทัศพร  ตลับงา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน


นางสาวภัทรา  สุขนิคม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ 
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

นางวันวิสา  ขันติวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
กลุ่มงานนโยบายและแผน

 

นางสมฤทัย  นิยมศิลป์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

นางนุกูล  คงสุขโข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน

 นางสาวสุพีชา  ลำใยผล
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ


Comments