km aya1 สพป.พระนครศรีอยุธยา

บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

     
                     นายประชุม   พันธ์เรือง                  
 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
                            
  

นางกำไล   คล้ายวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายทศพล   วงษ์เนตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานพัฒาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

นางสมลักษณ์   รู้แผน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายจำนอง   พยัคห์สิงห์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


นายสราวุฒิ   สุขบัณฑิตย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา


นายวิชิต   เรือนจำรูณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวเสาวลักษณ์   ญาณสมบัติ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา


       

นางสุลีพร  บรรลือเขตร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวยุพา   ชุ่มสนิท
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสาวสาริน   ฤทธิสาร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา


นางสุปาณี   บุญเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสุมาลี   มีวุฒิสม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา


นางสาวเมทิกา   ทวีกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


กลุ่มงานธุรการ


นางสุวนี   มีแตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางน้ำทิพย์   คงเกษม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางระพีพรรณ   มีสมศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  

หน้าเว็บย่อย (1): kmaya1