กลุ่มอำนวยการ


บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มอำนวยการ

 
 นายอารักษ์  พัฒนถาวร
 ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

 
 นางสุชีรา  มนัสตรง
 รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

 
 นางสาวเจตนา  มีแสงเพ็ชร์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

            งานบริหารทั่วไป

   
 
 นางกัญญา  เข็มปัญญา     นางฐิติญาภรณ์  หาญเจริญวนะภูษิต
 นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

                           
    งานประสานงาน


  
 นางสมทรง   ทองนวล   นางมาลัย  สุขนิยม
 นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
  

               งานประชาสัมพันธ์

 
 
 นายวัฒนชัย  ศาสตร์สาระ     นางสาวอนุชิดา  บำรุงวัฒน์
 นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ


                           งานธุการการ

 
 
 นางกุลธิดา   เจริญไทย นางจินตนา   สุขพัทธี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

                                         ลูกจ้างชั่วคราว

 

 
 นางภัสรา  เลิศดี นางมะลิวัน    ภูมิมีนางพเยาว์   มิ่งสว่าย
 ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราว