กลุ่มตรวจสอบภายใน


นายอารักษ์  พัฒนถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 


นางสำเนา พงษ์อารีย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

 


นางวิมล  สุขวัจนี
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นางสายพิณ  เที่ยงทัต
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน