กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

 


นางรัษฎาพร  ณ วิพันธ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์

 

งานบัญชีนางสุรีรัตน์  เสถียรภักดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญพิเศษ


งานการเงิน


นางปราณี  ปิยะทัศน์ศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

งานพัสดุ


นางสุรีรัตน์  ขันธสนธิ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ


 

นางยุพิน  วงษ์กฤษ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
 

นางศิริรัตน์  เหลืองรัตนชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน


นางบุญสม  มีกุศล
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

  

นางกมลพร  ส่งสวัสดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน


 
นางสาวรัชนี  ธาราวาส
พนักงานพิมพ์ดีด
  

นางทิพย์วารี  แจ่มใส
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

 
  

นางจินตนา  ภาคไพศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

 
 
 
นางปิยรัตน์  บุญใช้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน