กลุ่มบริหารงานบุคคล

 


 นายอารักษ์  อารักษ์พัฒนถาวร

          ผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา  เขต 1   นางสาวกัลยาณี นรสิงห์

  รอง ผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1


--------------------------------------------------------------------------------------------
บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวศจี จีระวุฒิ
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

                    กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและ                   กำหนดตำแหน่ง

 
 
 
 นางสมพร  ไกรทัศน์นางศิริรัตน์  ภู่ระหงษ์ นางสมวงษ์  ญาณธูป 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

           กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง


 
 
นายธนศิริ  ขำท้บน้ำนางสาวสำราญ  ทับช้าง
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

กลุ่มงานบำเหน็จความชอบ

                                         และทะเบียนประวัติ

   
  นางสาวพจนา ปัญจยุทธ์เวช       นางอารี  ขันธบุตร   นางสาวหทัย สุทธิธรรม
 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ   นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

     กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

  
      นางศิริมา  แสนอุุลัย     นางสุภาวดี  บุญแถม
 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ   นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

     กลุ่มงานนิติการ

 

นายประภัสร์ แสงดา นายเอนก  เวชวงษ์
 นิติกร ชำนาญการพิเศษนิติกร ชำนาญการ 

                                                                                     

 กลุ่มงานธุรการ

 นางสาวลาวัลย์  รอดทองดีนางสาวพัชรินทร์  นิลพฤกษ์  
  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน    เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559
จัดอบรมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
*******************
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมผู้บริหารโรงเรียน 
สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559
เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนได้ทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการคูปองพัฒนาครู และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่จะต้องร่วมขับเคลื่อนงานตามโครงการฯ ให้เกิดประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 23 โรงเรียน
 ครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559

จัดอบรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

*******************
วันที่ 9 - 10 กรกฏาคม 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมโครงการคูปองพัฒนาครู

ประจำปีงบประมาณ 2559 ในระยะที่ 1 กิจกรรม Classroom Training 

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามแนวสะเต็มศึกษา

ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน 23 โรงเรียน

 

อบรม "โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ"
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2559
------------
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่ีจะพัฒนาระบบกาารชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payrojj) 
ซึ่งกรมบัญชีกลางจะปรับเปลี่ยนวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการและลูกจ้างประจำโดยตรง
วิธีกำจัดไวรัส shortcut และ autorun แบบง่าย ๆ
ซึ่งมักจะเกิดกับ Flash Drive จะทำการซ่อนไฟล์
วิดีโอ YouTube