Startside

Velkommen til AT på Aurehøj


Hvordan bruger jeg hjemmesiden?


På de følgende sider vil du finde svaret (forhåbentlig) på alle de spørgsmål, du har, mht. arbejdet med AT  i løbet af dine tre år på Aurehøj. 

Under "startsiden" i venstre kolonne finder du "Arbejde med AT". Her gennemgås de forskellige aspekter af AT "Hvad forventes af dig, struktur og disposition, problemformulering og underspørgsmål, talepapir, At til studentereksamen (herunder råd og vejledning til eksamen) samt innovation".

Dernæst finder du "Arbejde med AT - 1- 3g", der gennemgår AT progressionen fra AT 1.1- 3.3. På hver enkelt side, vil der under filer været et eksempel på et forløb og en synopsis, svarende til det enkelte niveau.

Sidst finder du "Fagenes Metode", hvor du får en kort introduktion til de metoder, der arbejdes med i de respektive fag og som du nok allerede har stiftet bekendtskab med. Metodeafsnittene vil minde meget om "AT-Håndbogen" og "Vidensmønstre" ( Se på lectio under beskeder: egne grupper)  men er her skrevet af dine faglærere.

AT´s historie  

(Frit efter: http://da.wikipedia.org/wiki/Almen_studieforberedelse)


Almen studieforberedelse blev indført som fag, med gymnasiereformen 2004  implementeret i 2005. Ideen var god, men som tænkes kan opstod der en række problemer, der førte til at reglerne, og dermed anbefalingerne til hvorledes en AT-eksamen skal se ud, blev ændret i efteråret 2007. 

Synopsen nu skulle danne en fælles vidensbaggrund for elever  ved eksaminationen uanset studieretningens toning. Eleverne skulle lære at fremdrage de vigtigste konklusioner, de mest selvstændige arbejder og de fagligt mest interessante analyser frem mod eksaminationen - Desuden forventedes det i større eller mindre grad, at man ved den mundtlige eksamination medbragte nyt materiale og dermed var blevet klogere, siden man afleverede synopsen. 

Dette  førte til ideen om det såkaldte talepapirDette talepapir skulle bruges som udgangspunkt for den mundtlige eksamination, således at man her angav konklusionen af synopsen, man fremhævede og uddybede analyserne fra synopsen, man medtog nyt materiale som ikke var i synopsen, perspektiverede emnet til nutiden/fortiden samt til studierapporten, foruden at man diskuterede og gjorde rede for, hvilke metoder og teorier man havde anvendt i sin synopsis, og på hvilke områder man kunne se en styrke/svaghed i den ene teori frem for den anden. På denne måde førte man altså synopsen "et skridt videre" ved den mundtlige eksamination. 


For den årgang, der startede med AT i 2005, var der en heftig debat om netop dette fag, da ingen, ej heller Undervisningsministeriet  kunne melde klart ud, hvad der forventedes af elever og lærere. Derfor var der en del frustrationer blandt såvel elever som lærere, og dette førte i sidste instans til, at mange elever landet over truede med at boykotte deres fastlagte eksamen i AT. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) bakkede op og debatten endte med at SF indkaldte forligsparterne blandt gymnasiereformen til et hastemøde om sagen. Beslutningen ved dette hastemøde blev, at der skulle føres et skærpet tilsyn til AT-eksaminerne, og at der muligvis ville blive ændret på eksamensformen for de kommende årgange (dvs. årgange efter 2005-08 årgangen).


Grunden til elevernes trussel om boykot var deres frygt for retssikkerheden ved denne eksamen. Eftersom AT-faget er tværfagligt, skal synopsen  der udarbejdes i forbindelse med AT, indeholde viden, fag og metoder fra to forskellige fakulteter.  Da der altid er en lærer og en censor til stede ved en "gammeldags" mundtlig prøve, burde man ifølge eleverne også have en censor og en lærer i hvert fag til AT. Da der som nævnt er 2 fag, skulle der altså sammenlagt være 2 lærere og 2 censorer for at opretholde retssikkerheden. Dette krav ville politikerne ikke gå med til, og i sommeren 2008 blev eksamen i AT-faget trods stor modstand alligevel gennemført som en tvungen, mundtlig eksamen, forstået således, at man ikke kunne undgå at skulle op til AT. Eksamensformen blev den kendte. Én faglærer og én censor. Emnet var "Fremtiden – visioner og forudsigelser".


Siden fulgte
"Videnskab og ansvar" (2006)
”Krig - medier og teknologi”. (2007) - http://www.birke-gym.dk/at/2007/index.html
"Fremtiden – visioner og forudsigelser". (2008) - 
Rejser - Opdagelser, forandringer og ny viden (2009) - http://www.birke-gym.dk/at/2009/index.html
Videnskabelige gennembrud og teknologiske landvindinger 1851-1914 (2010) - http://www.birke-gym.dk/at/2010/index.html
At være på – muligheder og problemer (2011) - http://www.birke-gym.dk/at/2011/index.html
Katastrofen - årsager og konsekvenser (2012) - http://www.birke-gym.dk/at/2012/index.html
Kampen for det gode liv (2013) - http://www.birke-gym.dk/at/2013/index.html
Kommunikation - muligheder og begrænsninger (2015) - http://www.birke-gym.dk/at/2015/index.htmlAT eksamen
Eksempel på hvordan en AT eksamen kan foregå - http://www.birke-gym.dk/?q=page1/stx/ressourcerum