<( WHO WAS WRONG ?.. 2 )>

 ( ေတာင္း ပန္ လႊာ )
ေအာက္ ေဖာ္ ျပ ပါ ေဆာင္း ပါး တ ဗုဒ္ ေရး သား နိုင္ ဖို႕ ရန္ မ လြယ္ ကူ ပါ ။ အ ေတြ့ အ ၾကုံ ႏွင့္ ေလ့ လာ ဆည္း ပူး နိုင္ မွု မ်ား အ ျပင္ အ မ်ား အ က်ိုး ရွိ ေစ ျခင္း ငွါ အ ခ်ိန္ မ်ား စြာ အ သုံး ျပု ခဲ့ ရ သည္ ကို ေကာင္း စြာ သ ေဘာ ေပါက္ ပါ သည္ ။ ယ ခု ကဲ့ သို႕ ခြင့္ ျပု ခ်က္ ၾကို တင္ မ ရ ယူ ဘဲ အ လြယ္ တ ကူ ကူး ယူ ေဖာ္ ျပ ျခင္း အ တြက္ ကာ ယ ကံ ရွင္ မ်ား ကို ေတာင္း ပန္ ပါ သည္ ။
 ( ေအာင္ ပါ ေစ စာ တည္း အ ဖြဲ့ ။
)


 ( for original post please visit  at 
http://drlunswe.blogspot.com/ (ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ)web page ,)


   ၿဂိဳဟ္ပူးၿဂိဳဟ္ျမင္ ႏုိင္ငံေရးေဗဒင္
               ( နကၡတၱေဗဒသုေတသီ ဦးထြန္းေက်ာ္ )

      ေရွးေဟာင္းဟိႏၵဴနကၡတ္ေဗဒင္ပညာရပ္တြင္ သံဟိတ၊ ဂဏိတ၊ ဖလိတဟု အရင္းခံ ပညာရပ္ၾကီး (၃) မ်ိဳး ရွိရာ
ယၡဳေဖာ္ျပမည့္ ႏိုင္ငံေရးေဗဒင္မွာ သံဟိတေဗဒင္ အမ်ိဳးအစား ၀င္ ျဖစ္သည္။ ပုဂၢိဳလ္ ဆိုင္ရာ အေဟာမ်ိဳးမဟုတ္၊ ၿဂိဳဟ္
နကၡတ္ မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၊ ေဒသမ်ားအလိုက္ ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ျခင္း၊ စစ္ျဖစ္ျခင္း၊
ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲျဖစ္ျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္း အလဲ ျဖစ္ျခင္းတို႔ကို အမ်ားျပည္သူတို႔ သိရွိႏိုင္ေစရန္ ရည္
ရြယ္သည့္ အမ်ား ျပည္သူ အတြက္ အေဟာ မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဤအေဟာမ်ိဳးကို အေနာက္တိုင္း ေဗဒင္ပညာရွင္မ်ားက
Mundane Astrology ဟုသံုးႏွဳန္းၾကသည္ကို ဆရာၾကီး ပ်ဥ္းမနား ဦးသန္းေမာင္က ႏိုင္ငံေရးဟု ဘာသာျပန္သျဖင့္
ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ ဟ ပင္ သံုးႏွဳန္း ပါသည္။
        ေဖာ္ျပပါ ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္၌` သၾကၤန္အေဟာ (သၾကၤန္စာ)၊ ေနယာဥ္စြန္းတန္းေရာက္ အေဟာ၊ လဆန္း ရက္
အေဟာ၊ ေနၾကတ္ လၾကတ္ အေဟာ၊ ၿဂိဳဟ္ပူးအေဟာ၊ ၾကယ္တံခြန္ နိမိတ္အေဟာ စသည္ျဖင့္မ်ားစြာရွိရာ သၾကၤန္ အ
ေဟာ(သၾကၤန္စာ)ကို ျမန္မာ ပညာရွင္မ်ား ႏွစ္စဥ္ ထုတ္ေ၀သျဖင့္ ဖတ္ရႈ ေလ့လာႏိုင္ၾကသည္။ ေနၾကတ္၊ လၾကတ္ အ
ေဟာ၊ ၿဂိဳဟ္ပူး အေဟာတို႔မွာမူ သၾကၤန္စာလို ေဟာစာတမ္းမရွိသျဖင့္ ဖတ္ရႈ ေလ့လာဖို႔ခက္သည္၊ သိရွိသူ နည္းသည္။
အမွန္ေတာ့ ေနၾကတ္၊ လၾကတ္ အေဟာ၊ ၿဂိဳဟ္ပူး အေဟာ မ်ားမွာလည္း အမ်ား ျပည္သူ သိရွိနားလည္ထိုက္ၿပီး အမ်ား
အက်ိဳး ရွိသည့္ ေရွး ပညာရွင္ၾကီး မ်ား၏ ပညာ အေမြ ျဖစ္သည္ ။ သို႔ ျဖစ္၍ ဤ ၿဂိဳဟ္ပူး ၿဂိဳဟ္ျမင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္
အေဟာကို တတ္စြမ္း သမွ် ရွာေဖြ စုေဆာင္း တင္ျပ လိုက္ပါသည္။
            ၿဂိဳဟ္ပူး၊ ၿဂိဳဟ္ျမင္တို႔၏ အေဟာကို မေဖာ္ျပမီ သေဘာကိုဦးစြာေဖာ္ျပထားပါမည္။ သာမာန္ ၀ါသနာ ရွင္မ်ား
အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ၿဂိဳဟ္ပူးျခင္းမွာ… မတူညီေသာ ပတ္လမ္း အက်ဥ္း/အက်ယ္ အကြာအေ၀း မ်ိဳးစံုတို႔ျဖင့္ ကမၻာ
ၾကီး အပါအ၀င္ ၿဂိဳဟ္အားလံုးကို သူ႔ပတ္လမ္း ႏွင့္ သူ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ ေခၚေနမင္းကို ဗဟို ျပဳ လွည့္ပတ္ ေနၾက ရာ တခါ
တရံ ကမၻာမွ အျမင္အရ ၿဂိဳဟ္( ၂)လံုး သို႔မဟုတ္ အမ်ား ေကာင္းကင္တြင္ အေရွ႕အေနာက္အေနအထား (longitude)
အားျဖင့္ တူ ေနသည္ ကို ျမင္ေတြ႔ၾကရသည္။ ထိုသို႔ ၿဂိဳဟ္မ်ား အေရွ႕အေနာက္ တူညီ ေနျခင္းကို ၿဂိဳဟ္ပူး ျခင္း ဟုေခၚ
သည္။ ေတာင္ ေျမာက္ အေန အထား ကား တူ ခ်င္မွ တူမည္ ျဖစ္ရာ ေတာင္ေျမာက္ တန္းလ်က္ တည္ ေန မည္လည္း
ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ထို ၿဂိဳဟ္ပူးတြင္ ၿဂိဳဟ္ တို႔၏ ေတာင္ေျမာက္ တိမ္းေစာင္းမႈအေနအထား (Declination latitude)
မ်ားပါ တူ ေနဦးမည္ဆိုလ်င္ ၿဂိဳဟ္ခ်င္း တထပ္ တည္း က်ေန မည္ျဖစ္၍ ၿဂိဳဟ္ထပ္ျခင္း ဟုေခၚႏိုင္သည္။ ၿဂိဳဟ္ ထပ္ျခင္း၏
သေဘာကို ေနၾကတ္ျခင္း၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာ စသည့္ ၿဂိဳဟ္ မ်ား လ ကိုေဖာက္ သြား ျခင္း တို႔၌ အထင္ အရွား ျမင္
ႏိုင္၊ သိႏိုင္သည္။ က်န္ ပဥၥတား ၿဂိဳဟ္တို႔ အခ်င္ခ်င္း ထပ္ ျခင္းကိုမူ ျမင္ ရခဲ ၿပီး သိ ရခက္သည္။ အလြန္ နီးကပ္စြာ ပူးယွဥ္
ေနျခင္း အျဖစ္သာ ျမင္ရ တတ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကမၻာ ေပၚမွ ျမင္ ရသည့္ ေဒသ မ်ား မတူ ကြဲျပား သျဖင့္ လည္း ျမင္ ရပံု
အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပား သြား ႏိုင္ ပါေသး သည္။ ၿဂိဳဟ္ ပူးျခင္း၊ ၿဂိဳဟ္ ထပ္ျခင္း သေဘာတူ (Conjunction) ၿဂိဳဟ္ ပူးျခင္းပင္
ျဖစ္သည္။
       အထက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ ၿဂိဳဟ္ပူး ပံု ႏွင့္တကြ ေန စၾကာ၀ဠာ ဖြဲ႔တည္ပုံ အၾကမ္း ျဖစ္မည္။ ထုိ ေဖာ္ျပခ်က္အရ လူ
သားတို႔ တည္မွီရာ ဤ ကမၻာ ႀကီးမွာ ေန စၾကာ၀ဠာ မိသားစု ၀င္ ၿဂိ္ဳဟ္ တ လံုးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိႏိုင္သည္။ ထို႔ကဲ့သို႔ပင္
ကမၻာ မွ အျမင္ အရဟူေသာ စကားရပ္ျဖင့္ ၿဂိဳဟ္ပူး ျခင္းအပါအ၀င္ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ အေနအထား အားလံုး တို႔မွာ ကမၻာ ၾကီး၏
အေနအထား ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေပၚေပါက္ ေနေသာ ၿဂိဳဟ္ေန၊ ၿဂိဳဟ္ထား မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုျပသည္။ တနည္း အားျဖင့္ ၿဂိဳဟ္
မ်ားႏွင့္ ကမၻာၾကီး အၾကား ဆက္စပ္ ေနပံု အေန အထားမ်ားကိုျပသည္။ အနည္းငယ္ရွင္း ပါမည္။ ေနၾကတ္ပံုႏွင့္ ၿဂိဳဟ္ပူး
ပံု သေဘာ ခ်င္း တူ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကို အထက္တြင္ ေဖာ္ျပ ခဲ့သည့္ ၿဂိဳဟ္ပူးၿဂိဳဟ္ထပ္ သေဘာ ေဖာ္ျပ ခ်က္ျဖင့္ သိခဲ့
ၾကၿပီ ျဖစ္မည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေန ၾကတ္စဥ္ ကာလ ေနလံုးကို လလံုး က ကြယ္ သြားရာတြင္ လ ၏ အရိပ္ ကမၻာ ေပၚသို႔ က်
ေရာက္ လာရျခင္းမွာ ထိုၾကတ္ ေနေသာ ေန လ တို႔ႏွင့္ တ တန္း တည္း အေနအထား တြင္ ကမၻာႀကီး က်ေရာက္ ေနမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း မွန္းဆ သိႏိုင္ ပါသည္။ ေနၾကတ္ ျခင္းႏွင့္ ၿဂိဳဟ္ တို႕ တထပ္ တည္း က်ျခင္း၊ မက်ျခင္း သာကြာပါမည္။
ထို ကဲ့သို႔ပင္ ၿဂိဳဟ္ ျမင္ရာတြင္လည္း (၇)တန္႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အျမင္ ျဖစ္လ်င္ ျမင္သည့္ ၿဂိဳဟ္ မ်ား ႏွင့္ ကမၻာႀကီး
တို႔ တတန္းတည္း အေနအထား ပင္က်ေနမည္။ ၿဂိဳဟ္ပူးႏွင့္ ျခားနားခ်က္မွာ ကမၻာက အလည္တြင္ တည္ၿပီး ျမင္သည့္

ၿဂိဳဟ္မ်ားက တဖက္ တခ်က္စီတြင္ တည္ပါမည္။ လၾကတ္ ျခင္းႏွင့္ ဥပမာတူမည္။ လၾကတ္ရာတြင္ ေနႏွင့္လအၾကား တ
တန္းတည္း အေနအထားတြင္ ကမၻာ ၾကီးက က်ေရာက္ ေနျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့အရိပ္ လေပၚ က်ေရာက္ၿပီး လၾကတ္ ျခင္း
ျဖစ္ရသည္။ ဤေနရာတြင္ သေဘာေပါက္ရမည္မွာ ေနၾကတ္ လၾကတ္ျခင္းမွာ (Three Planets Inline) ျဖစ္သည္။
ေန၊လ၊ကမၻာ ကို တလိုင္း တည္း တေျဖာင့္တည္း က်သည္ ။ ၿဂိဳဟ္ ပူး ရာ တြင္ ထုိကဲ့သို႔ က် ခ်င္မွ က်မည္ ။ ၿဂိဳဟ္မ်ား
(longitude)
အရသာ တူ၍ တတန္း တည္းသာ က်မည္။ ဤ ဥပမာမ်ားအရ ၿဂိဳဟ္ပူးျခင္းအပါအ၀င္ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ အေနအထား
 အားလံုး
မွာ ကမၻာႀကီး၏ အေနအထားႏွင့္ ဆက္စပ္ေပၚေပါက္ေနေသာ ၿဂိဳဟ္ ေနၿဂိဳဟ္ထားမ်ားျဖစ္ျခင္းကို သေဘာေပါက္ႏိုင္
ေလာက္ၿပီး ထိုသို႔ ကမၻာႀကီး ၏ အေန အထား ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေပၚေပါက္ ေနျခင္း ေၾကာင့္သာ ကမၻာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္၊
ၿဂိဳဟ္ ပူးျခင္း စသည္ေၾကာင့္ ကမၻာေပၚ၌ အက်ိဳး အျပစ္ သက္ေရာက္ ေစ ႏိုင္ သည္ဟုမွတ္ယူပါ။
            အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ၿဂိဳဟ္ပူးလ်င္ (၇) တန္႔ အျမင္ၾကံဳလ်င္ ထို ပူးယွဥ္ျမင္သည့္ ၿဂိဳဟ္ မ်ားႏွင့္
ကမၻာႀကီးတို႔ တတန္းတည္း အေနအထားက်သည္။ ထိုသို႔ တတန္း တည္း က်ေန ျခင္းျဖင့္ ၿဂိဳဟ္ တို႔၏ ဆြဲငင္ အား သ
ေဘာအရ ကမၻာၾကီးႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္မႈ အားႀကီး လာသည္။ ထိုသို႔ ဆက္စပ္မႈ အားႀကီးလာျခင္းက ကမၻာေပၚ
၌လည္း သာမာန္ထက္ ထူးကဲသည့္ အက်ိဳး အျပစ္မ်ားေပၚေပါက္လာရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ သာမာန္ထက္ထူးကဲသည့္
အက်ိဳး အျပစ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္ ၿဂိဳဟ္ပူးျခင္းစေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ဆက္စပ္ ေပၚေပါက္ေနမႈမ်ိဳးကို ယုတ္-
ေယာဂ (combination) ဟုေခၚသည္။ ထိုယုတ္ျဖစ္ေပၚမႈမွာ ကမၻာႀကီး၏ အေနအထားႏွင့္ ဆက္စပ္ေပၚေပါက္
ေနျခင္းျဖစ္သလို ကမၻာႀကီးကိုယ္တိုင္ ၿဂိဳဟ္တလံုးအျဖစ္ပါ၀င္ေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ၿဂိဳဟ္ပူး ၿဂိဳဟ္ျမင္
တို႔၏ သေဘာျဖစ္ပါ သတည္း။
       သို႔ ျဖစ္ရာ ေကာင္းကင္ တြင္ ၿဂိဳဟ္ ပူးျခင္းစေသာ ၿဂိဳဟ္ တို႔၏ ထူးျခားသည္ အေနအထားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေသာ
အခါ ကမၻာေပၚ၌ လည္း သဘာ၀ ေဘး အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္း အလဲ၊ ေခါင္းေဆာင္ အေျပာင္း
အလဲ ျဖစ္ျခင္း စသည့္ ထူးျခား သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား ယွဥ္တြဲ ေပၚေပါက္ လာတတ္ေၾကာင္းကို ေဗဒင္ ပညာ ရွင္ႀကီး မ်ား၏
သာဓက အေထာက္ အထား မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပ ထားခ်က္မ်ားအား ေအာက္ တြင္ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ ထိုသို႔ ေဖာ္ျပ ရာတြင္
သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ျခင္း၊ ေဒသဆိုင္ရာ စစ္ပြဲႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲစသည္တို႔မွာ လြန္စြာ မ်ားျပား
လြန္းသျဖင့္ ခ်န္လွပ္ ထားခဲ့ရပါသည္။ ၂၀ ရာစုအတြင္း ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ
ထူးျခား သည့္ ျဖစ္ရပ္ မ်ား ကိုသာ ေဖာ္ျပ ေပးပါမည္။
       တဖန္ ၿဂိဳဟ္ ပူးရာတြင္ (Superior Planets) ေခၚ ကမၻာပတ္ လမ္းေၾကာင္းမွ အျပင္ဘက္ က်သည့္ အဂၤါ အစ
ပလူတို အဆံုး ၿဂိဳဟ္ မ်ား၏ ပူး ယွဥ္မႈကိုသာ အဓိက ထား ယူပါမည္။ က်န္ ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ ပူးယွဥ္မႈကို သာမည အျဖစ္သာ
ယူပါ မည္။ ေနၾကတ္၊ လၾကတ္ အေဟာ မ်ားကိုမူ သက္ဆိုင္ သလို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ ေပးပါမည္။ ထို႔ျပင္ဇာတာ ခြင္ကို
ျမန္မာတို႔ပံုစံ ဇာတာ ခြင္ျဖင့္ ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္ရာ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ သေကတၤ ကို (၁) တနဂၤေႏြစသည္ျဖင့ ္ (၆) ေသာၾကာ၊ (၀)
စေန၊ (၈)ရာဟု၊ (၉) ကိတ္ ေနာက္ေပၚၿဂိဳဟ္မ်ားကို (U) ယူေရးနပ္စ္၊ (N) နက္ပကၽြန္း၊ (P) ပလူတို စ သည္ျဖင့္ ယူပါး
ၿဂိဳဟ္ျမင္ အယူအဆတြင္ အေရွ႕အတိုင္း ၿဂိဳဟ္ျမင္ကိုသာ အဓိကထားပါမည္။
        အေနာက္ၿဂိဳဟ္ျမင္တြင္ (Square) ကိန္းအျမင္ကိုသာယူပါမည္။ ထို႔အတူ ၿဂိဳဟ္ပူးရာတြင္ (၅) အံသာအတြင္း
ပူးယွဥ္ျခင္းကိုသာ အဓိကထားပါမည္။

ပထမ ကမၻာစစ္ (၁၉၁၄-၁၉၁၈)

         ၁၉၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ဆန္းပိုင္း မွစ၍ ယူေရးနပ္စ္ + ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္ တို႔ မကာရရာသီ တြင္ပူးသည္၊ တဖန္ ေမလ
လယ္တြင္  အဂၤါ + နက္ပကၽြန္းၿဂိဳဟ္တို႔ ကာရကဋ္ရာသီ
တြင္ပူး သည္။ ထိုၿဂိဳဟ္ပူး အခ်င္းခ်င္း မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္ အျမင္ရွိသည္ ။
ထို႔ျပင္ ပလူတိုႏွင့္
စေန ၿဂိဳဟ္တို႔ ဇြန္လလယ္တြင္ ေမထံုရာသီ၌ ပူးသည္။ ဇြန္(၂၈)ရက္ေန႔တြင္ ၾသစတီးယား အိမ္ေရွ႕ မင္းသား
ဖရန္႔ဖါဒီနန္ အသတ္ခံရရာမွ ပထမ ကမၻာစစ္ စတင္ခဲ့သည္။
(မွတ္ခ်က္)

စစ္ပြဲစတင္ ခ်ိန္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ သိမ္ရာသီသို႔ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ပြဲ ႏွင့္ ပတ္သက္လ်င္ အဂၤါ ၿဂိဳဟ္မွာအဓိကဇာတ္ေဆာင္
အျဖစ္ ပူးယွဥ္စဥ္ကပင္ စစ္ေရးျပင္ဆင္ေနသည့္သေဘာရွိသည္။


ဒုတိယ ကမၻာစစ္ (၁၉၃၉-၁၉၄၅)

၁၉၃၉ ေမလ ဆန္း ပိုင္း မွစ၍ အဂၤါၿဂိဳဟ္ မကာရ ရာသီ သို႔ ေရာက္သည္။
စေနၿဂိဳဟ္ လည္း မိႆရာသီ သို႔ ေရာက္သည္။ အဂၤါ က စေနကို (၄)တန္႔ အထူးျမင္သည္။ စေနက အဂၤါကို (၁၀) တန္႔ အထူး ျမင္သည္။
အဂၤါ ႏွင့္ ပလူတို႔
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္အျမင္ရွိသည္။ စစ္ပြဲစတင္ခ်ိန္ စက္တင္ဘာလ တြင္ အဂၤါ ေရာ စေန ပါ ေနာက္ဆုတ္ သြားသည္။
ယူေရးနပ္စ္၊ စေန ပူးျခင္းကား အံသာ အားျဖင့္ ေ၀းသည္။
စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ဟစ္တလာ က ပိုလန္ ႏိုင္ငံ ကို စတင္ တိုက္ခိုက္ရာမွ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာေတာ္လွန္ေရး (၁-၁၀-၁၉၁၇)

      ၁၉၁၇၊ ေအာက္တိုဘာ၊ (၁) ရက္ေန႔တြင္ စေန + အဂၤါ + နက္ပ ကၽြန္းၿဂိဳဟ္တို႔ ကာရဋ္ရာသီတြင္ ပူးေနသည္။ ယူေရးနပ္စ္ ၿဂိဳဟ္
ျမင္သည္။ စစ္ ပြဲေတာ့ မျဖစ္၊ ႏိုင္ငံေရး
ျဖစ္စဥ္ၾကီးတခု ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ စေန၊အဂၤါၿဂိဳဟ္တို႔ ပူးျခင္းကား ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို
ပိုမို ျဖစ္ေစတတ္သည္။ ျမင္ျခင္းကား စစ္ပြဲကိုဦးတည္ ေနတတ္သည္။


                    ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ၿဂိဳဟ္မ်ား ဤကဲ့သို႔ ပူးခဲ့ၾကသည္။ မၾကာမီ မတ္လ၊ (၂) ရက္ေန႔တြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္း
ခဲ့သည္။ ျမန္မာ လြတ္လပ္ေရးွဇာတာ၏ ကမၼဘာ ၀အာေကာေနရာ သိမ္ရာသီတြင္ ယူေရးနပ္စ္ၿဂိဳဟ္
တည္ေနခဲ့သည္။ မကာရရာသီတြင္ အဂၤါ + ၾကာသပေတး +
စေနၿဂိဳဟ္အပါအ၀င္ ၿဂိဳဟ္ (၈)လံုး ပူးခဲ့သည္။

      ေဖာ္ျပပါ ၿဂိဳဟ္ပူးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းသည့္ ( ၂-၃-၁၉၆၂) ရက္ ေန႔ ၿဂိဳဟ္ပူးပံုျဖစ္သည္။ မကာရ ရာသီတြင္
အဂၤါ၊ စေနတို႔ပူးသည္ ။
ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ ကုမ္ရာသီသို႔ေရာက္သြားေသာ္လည္း အံသာနီးေနသျဖင့္ ပူးသည္ဟုပင္ေခၚႏိုင္သည္။ သတိ ျပဳရမည့္ အခ်က္မွာ ၿဂိဳဟ္ ပူးရာတြင္ ပူးလ်င္ ပူးခ်င္း အက်ိဳး အျပစ္ ေပးခ်င္ မွေပးမည္။ ပူးယွဥ္ ၿပီး ေနာက္ တြင္မွသာ  အက်ိဳး အျပစ္
ျဖစ္ေပၚ လာတတ္သည္။ ဤ ၿဂိဳဟ္ ပူးတြင္ အဓိက က်သည့္
ၿဂိဳဟ္ပူး မ်ားမွာ စေန၊ အဂၤါႏွင့္ နိစ္ မူေသာ ၾကာသပေတး တို႔ျဖစ္မည္၊
 (၁၀) တန္႔
ကမၼဘာ၀တြင္ ယူေရးနပ္စ္ၿဂိဳဟ္ စီး ေနျခင္းကား အာဏာကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု ယူဆ စရာ ရွိသည္။

၁၉၈၈ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုကာလ ၿဂိဳဟ္ပူး

  ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ (၁၃)ရက္ေန႔ အဂၤါၿဂိဳဟ္ ဓႏုရာသီသို႔ စတင္၀င္ေရာက္ ခ်ိန္မွစ၍ ၿဂိဳဟ္ပူး စတင္သည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။
စေန၊ ယူေရး
နပ္စ္၊ နက္ပကၽြန္းႏွင့္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ တို႔ ဓႏုရာသီတြင္ ပူးယွဥ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အဓိက က်သည့္ ၿဂိဳဟ္ၾကီးမ်ား ပူးယွဥ္ၾကျခင္း
ျဖစ္၍ အက်ိဳး အျပစ္ေပးမႈလည္း ႀကီးမား
ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ၿဂိဳဟ္ပူးေနစဥ္ကာလ မတ္လ၊ (၁၃) ရက္ေန႔ တြင္ စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ေမာင္ဖုန္းေမာ္ လံုထိန္းလက္ခ်က္ျဖင့္ ေသဆံုးရာမွ အေရးအခင္း စတင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ မတ္လ၊ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ အင္လ်ားကန္ တံတားနီ အေရးအခင္း ျဖစ္ပြါးခဲ့ျပန္ရာ လံုထိန္း လက္ခ်က္ျဖင့္ပင္ လူအေတာ္ မ်ားမ်ား ေသဆံုး ခဲ့ရ ျပန္ သည္။ ထို ျဖစ္ရပ္မ်ား အေပၚ မေက်နပ္သျဖင့္ ေျမနီကုန္း အေရး အခင္း အပါ အ၀င္ ေက်ာင္းသား မ်ား လႈပ္ရွားမႈ မ်ား အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။
   ၾသဂုတ္လ၊ (၈) ရက္ေန႔တြင္ တႏိုင္ငံ လံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ လူထုအံု
ၾကြမႈႀကီး ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး ဦးေန၀င္း မ-ဆ-လ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရ လည္း ျပဳတ္က် သြားခဲ့ရေလသည္။ ရွစ္ ေလးလံုး အ ေရးေတာ္ ပံုေန႔ ၿဂိဳဟ္ပူးျခင္းတြင္ အဂၤါၿဂိ္ဳဟ္ ေမလအတြင္း ေျပာင္းသြား သျဖင့္
 စေန၊ ယူေရးနပ္စ္၊ နက္ပကၽြန္းၿဂိဳဟ္မ်ား ဆက္လက္ ပူးယွဥ္
ေနၾကသည္။ ထို ၿဂိဳဟ္ၾကီး မ်ား ကာလၾကာျမင့္စြာ ဆက္လက္ ပူးယွဥ္ေနၾက
ျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာတ၀ွမ္း ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပား တြင္ လူထု အံုၾကြမႈၾကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ ကမၻာ တ၀ွမ္း အာဏာရွင္ အစိုးရအေတာ္မ်ားမ်ား
 ျပဳတ္ က်ကုန္ၿပီး ကမၻာ့
ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္း လည္း အေတာ္မ်ားမ်ားေျပာင္းလဲသြားခဲ့ေလသည္။ ဤ သို႔ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ ပံုၾကီးမွ အစျပဳခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ လိႈင္း ၾကီးမွာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္း ကို လက္ရွိ ပံုစံ အေန အထား
သို႔တိုင္ ေရာက္ရွိေစခဲ့ ေလ သည္။

          ေဖၚျပခဲ့ေသာ သမိုင္း၀င္ ကမၻာ့အေျပာင္း အလဲ မ်ိဳးကို ေပၚေပါက္ေစႏိုင္သည့္ ၿဂိဳဟ္ၾကီး မ်ား ပူးယွဥ္ မႈ မ်ိဳးမွာလြန္စြာ ၾကံဳေတာင့္ ၾကံဳခဲ ျဖစ္ရပ္ မ်ိဳး ျဖစ္သည္။  ဆရာ J.C.Luthra ၏ အဆို အရ ၿဂိဳဟ္ တို႔ တခါပူး ျခင္း ၏ အက်ိဳး အျပစ္ သက္ေရာက္ မႈမွာ ေနာက္ တ ၾကိမ္ ပူးသည္ အထိ ၾကာ ျမင့္မည္ဟု ဆိုထား သျဖင့္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း (၆၇၅-၆၈၈) ၾကာမွ ထိုစေန + ယူေရးနပ္စ္ + နက္ပကၽြန္းတို႔
(၃) လံုး ျပန္ဆံု ၾကမည္ျဖစ္ရာ လက္ရွိ ကမၻာ ့ႏိုင္ငံေရး အေန အထား မွာလည္း
လာမည့္ A.D 2630 ေလာက္ထိ  ဆက္လက္
တည္ေနမည့္ သေဘာဟု ယူဆ ရမလိုျဖစ္သည္။
    (ဤေဖာ္ျပခ်က္မွာ
သခ်ၤာနည္းအရသာ စေန-ယူေရးနပ္စ္ (၄၅)ႏွစ္တြင္ တၾကိမ္၊ စေန-နက္ပကၽြန္း (၃၆) ႏွစ္၊ယူေရးနပ္စ္-နက္ပကၽြန္း (၁၇၂) ႏွစ္ၾကာတြင္ တၾကိမ္ပူးသည္။) သို႔ေသာ္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ၾကာသပေတး +စေန+ပလူတို တို႔ပူး ယွဥ္ ၾက ဦး မည္ျဖစ္ရာ အေျပာင္း အလဲ တခ်ိဳ႕ ထပ္မံ ေပၚေပါက္ လာဦးမည္ ဟု မွန္းဆရသည္။
ထို႕အျပင္ ၂၀၂၀
ခုႏွစ္ ျဂိဳလ္ပူး မ်ိဳးတြင္ အေမရိကန္သမၼတ အႏၱရယ္ ရွိတတ္သည္ဟု အဆိုရွိသည္။
သို႕ေသာ္ ၿဂိဳဟ္ပူး ခ်ိန္ ၾကာ/ မၾကာႏွင့္
ပတ္ သက္ ဦးမည္ ျဖစ္သည္။
ဤေနရာတြင္ ၿဂိဳဟ္ပူးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေနၾကတ္ျခင္းအေၾကာင္း အနည္းငယ္ ေဖာ္ျပလိုသည္။
   ၁၉၈၈
ခုႏွစ္ ဖုန္းေမာ္ အေရးအခင္း အစ၊ မတ္လ၊ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ေနၾကတ္ မႈ တခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ ၾကတ္ လ်က္
ထြက္သည္။ ထိုေန ၾကတ္ ျခင္းကို အဂၤါၿဂိဳဟ္ ျမင္သည္။ ဆရာၾကီး ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း ၏ ေနၾကတ္ လၾကတ္
သရက်မ္းလာအရ ေန၊လ တို႔သည္ ၾကတ္လ်က္ ထြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၾကတ္လ်က္ ၀င္ေသာ္ လည္းေကာင္း ပါပၿဂိဳဟ္ ျမင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ပညာရွိ သုခမိန္၊
ျပည့္ရွင္မင္းတို႔ ပ်က္စီးျခင္း ျဖစ္အံ့ဟု အေဟာရိွသည္။ တဖန္
ထိုေနၾကတ္ ျခင္းမွာ သာယနၿဂိဳဟ္သြားအရ မိန္ရာသီတတိယၾတင္းတြင္း က်ေရာက္သည္။ ဆရာႀကီး Alan Leo ၏ အေဟာအရ စစ္သားမ်ား ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ လူမဆန္စြာျပဳမူၾကမည္ဟု အေဟာရွိသည္။ ဆရာႀကီး ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၏ အေဟာမ်ိဳးကား ေန၊လၾကတ္ျခင္းကို ျမင္ရသည့္ အေနအထား ဘာ၀သေဘာကို အေျခခံသည္။ ဆရာ Carden ၏အဆိုအရ ေနၾကတ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ ဇာတာ၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ဇာတာ၊ ေနၾကတ္ ဇာတာ စသည္တို ့၏ အေရးႀကီးေသာ ဘာ၀ႏွင့္ အံသာအတြင္းက်ေရာက္မွသာ အက်ိဳးအျပစ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ရွိႏိုင္သည္ဟု ဆိုထားသျဖင့္ ေနၾကတ္ လၾကတ္အေဟာကို ေဟာရာတြင္ ဇာတာဖြဲ႔ၿပီး ဘာ၀ကိုအေသအခ်ာရွာေဖြၿပီးေဟာသင့္သည္။ ၂၀၀၇ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ လၾကတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ေပၚေပါက္ ခဲ့သည္ကို မွတ္မိၾကပါဦးမည္။ မခ်ဲ႕လိုေတာ့ပါ။
      ယၡဳ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ၿဂိဳဟ္ပူး (၃) မ်ိဳးရွိသည္။ ထို(၃)မ်ိဳးအနက္ ၾကာသပေတးႏွင့္ ယူေရးနပ္စ္
ၿဂိဳဟ္တို႔ပူးျခင္းမွာ အဓိကက်ၿပီး အေရးအပါဆံုးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေမလဆန္းမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ
လယ္အထိ ၿဂိဳဟ္ပူးခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ (၉) လေက်ာ္ ၾကာျမင့္မည္။ ၿဂိဳဟ္ (၂) လံုး ေနာက္ျပန္သြားျခင္းပါသျဖင့္
အတိအက် (၃)ႀကိမ္ပူးမည္။ (၈-၆-၂၀၁၀)၊ (၁၉-၉-၂၀၁၀)ႏွင့္ (၄-၁-၂၀၁၁) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ အတိအက် ပူးယွဥ္ၾက
မည္။ ထိုသို႔ ပူးယွဥ္ေနၾကခ်ိန္ၾကာျမင့္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးအျပစ္ေပးမႈ အားႀကီးမည္။ ထိေရာက္မႈရွိမည္။ ထိုၿဂိဳဟ္ (၂)
လံုး ပူးယွဥ္မႈအေပၚ ဆရာႀကီး Rapheal ကအေကာင္းဟု ယူဆသည္။ အေမြ ဆက္ခံေရးကံေကာင္းမည္။ လုပ္ငန္း
တိုင္း ေအာင္ျမင္မည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔အေဟာမွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးအေဟာသာျဖစ္သည္။ ဆရာ J.C.luthra အဆို
အရ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္မွာ ေငြေရး ေၾကးေရး၊ စီးပြါးေရး၊ တရားဥပေဒေရး၊ ပညာေရး၊ ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆိုင္
သည္ဟု ဆိုသည္။ ယူေရးနပ္စ္ၿဂိဳဟ္ကား အရာခပ္သိမ္းေျပာင္းလဲလိုမႈ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ၿပီး ရုတ္တ
ရက္ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေစတတ္သည္။ အစြန္းေရာက္ သေဘာရွိသည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ထိုၿဂိဳဟ္(၂)လံုး
ပူးယွဥ္မႈေၾကာင့္ ကမၻာတြင္ ေငြေၾကးကိစၥ ကေမာက္ကမျဖစ္မႈမ်ားမည္။ စီးပြါးေရးတဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္မႈ မ်ိဳးလည္းၾကံဳ
မည္။ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ နည္းပညာသစ္မ်ား ေပၚေပါက္မည္။ အခ်ိဳ႕တင္းခံေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲ
မ်ား ေပၚေပါက္မည္။ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈလကၡဏာမ်ားေတြ႔ရမည္။ ၁၉၉၇-ခုႏွစ္အတြင္း ထိုၿဂိဳဟ္(၂)လံုး မကာရရာသီ၌ ပူးစဥ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ အာဆီယံ၀င္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး အာ႐ွေငြေၾကးမ်ား ကေမာက္ကမျဖစ္သြားရသည္ကို လည္းသတိျပဳစရာျဖစ္သည္။

ဒုတိယၿဂိဳဟ္ပူးကား (၃၁၊၇၊၂၀၁၀)ရက္ေန႔တြင္ စေနႏွင့္ အဂၤါၿဂိဳဟ္တို႔ပူးျခင္းျဖစ္သည္။ ပူးယွဥ္ခ်ိန္ မၾကာေသာ္
လည္း ၾကာသပေတး၊ ယူေရးနပ္(စ္)တို႔ႏွင့္ အျပန္အလွန္အျမင္႐ွိသည္။ ၿဂိဳဟ္ပူးၿဂိဳဟ္ျမင္(၂)မ်ဳိးႀကံဳသည္။ ပူးယွဥ္သည့္
ရာသီကား သာယနၿဂိဳဟ္သြားအရ တူရာသီ တြင္ပူးျခင္းျဖစ္သည္။ တူရာသီကား တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ျမန္မာ၊ အင္ဒုိခ်ဳိင္း
နားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည္။ အႏၵိယအစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕လည္းပါ၀င္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား႐ွိမည္။ အခ်ဳိ႕အစိုးရအေျပာင္းအလဲျဖစ္မည္။ ထိုသို႔ျဖစ္၍ ေျပာင္းလဲလိုသူႏွင့္ မလုိသူအၾကား ပဋိပကၡ
မ်ားလည္း႐ွိမည္။
တတိယၿဂိဳဟ္ပူးကား (၁၄၊၁၂၊ ၂၀၁၀)ရက္ေန႔တြင္ အဂၤါႏွင့္ ပလူတိုၿဂိဳဟ္တို႔ပူးျခင္းျဖစ္ သည္။ ၿဂိဳဟ္ပူးခ်ိန္မွာ
မၾကာ၊ အျခားၿဂိဳဟ္မ်ား အျမင္မ႐ွိ၊ အလြန္အေရးပါသည့္ ၿဂိဳဟ္ပူးမ်ဳိး မဟုတ္ေသာ္လည္း ယူေရးနပ္(စ္)ႏွင့္ ၾကာသ
ပေတးၿဂိဳဟ္တို႔ ပူးခ်ိန္အတြင္းပါ၀င္ေနသျဖင့္ သတိျပဳသင့္သည္။ ထိုၿဂိဳလ္(၂)လံုးပူးျခင္းမွာ နုကလီးယားလက္နက္ႏွင့္
သက္ဆိုင္သည္ဟု ဆရာJ.c.Luthra အဆို႐ွိသျဖင့္ၫဴကလီးယားျပႆနာေျဖ႐ွင္းရတက္သည္။ ၫဴကလီးယား ႏိုင္ငံ
သစ္ေပၚေပါက္လာျခင္းမ်ဳိး ႐ွိႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ (၂)တန္႔ဘာ၀တြင္ ပူးျခင္းျဖစ္၍ ေငြေၾကး ျပႆနာေပၚ
မည္။ ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဖက္ အုပ္စုခ်င္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ဳိး႐ွိမည္။
ယခုေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ၿဂိဳဟ္ပူးျခင္းႏွင့္ ေနၾကတ္ျခင္းဆက္စပ္ေပၚေပါက္သည့္ အေနအထား ကိုေဖၚျပလို
သည္။ လာမည့္ ၂၀၁၁-ခု၊ ဇႏၷ၀ါရီလ၊ ၄-ရက္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ယူေရးနပ္(စ္)
ၿဂိဳဟ္တို႔ ယခုအႀကိမ္ပူးမႈ၏ ေနာက္ဆံုးပူးယွဥ္ၾကမည္ ျဖစ္သလို၊ ထိုေန႔တြင္ပင္ ေနၾကတ္မႈလည္းျဖစ္မည္။ ေန၊ လထပ္
ခ်ိန္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္၊ ညေန(၃)နာရီ (၃၉)မိနစ္အခ်ိန္တြင္ နိရာယၿဂိဳဟ္သြားအရ ဓႏုရာသီဒုတိယၾတင္း၊ သာယန
ၿဂိဳဟ္သြားအရ မကာရရာသီဒုတယၾတင္းတြင္ ၾကတ္မည္။ တစိတ္တပိုင္းၾကတ္ျဖစ္ေသာ္လည္း (၁၀)ပံု-(၈)ပံု
ေက်ာ္ၾကတ္မည္ျဖစ္၍ အား႐ွိေသာၾကတ္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဇာတာခြင္ခ်ၾကည့္လွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။

(၄၊ ၁၊ ၂၀၁၁)ရက္ေန႔ ၿဂိဳဟ္ပူးႏွင့္ ေနၾကတ္ဇာတာခြင္

ေျမာက္လတၱီက်ဳ႕(၂၀ံ)၊ အေ႐ွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ (၉၃ံ၊ ၃၀မိနစ္)ကို အေျခခံသည္။
အထက္ပါဇာတာခြင္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထ၀ီအေနအထားအရ ေနၾကတ္ျခင္းမွာ မရဏဘာ၀တြင္ က်ေရာက္
သည္။ မရဏဘာ၀တြင္က်ေရာက္ၿပီး အဂၤါၿဂိဳဟ္ပူးျခင္းကား မေကာင္း၊ အေသအေပ်ာက္႐ွိႏိုင္ျခင္းကို ေဖၚၫႊန္းသည္။
တနဂၤေႏြေပၚက်ေရာက္ျခင္းကား ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္႐ွိႏိုင္ေၾကာင္းကို
ေဖၚျပသည္။ (၂)တန္႔ဘာ၀တြင္ က်ေရာက္ျခင္းကား တုိင္းျပည္၏ ေငြေရး၊ ေၾကးေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနမေကာင္း၊
ျပႆနာတက္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ေဖၚျပသည္။ တဖန္ေနၾကတ္သည့္ဘာ၀ သခင္ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ အေနအထား ကိုစီစစ္ရဦးမည္

ဟု ပညာ႐ွင္မ်ားၫႊန္ျပသျဖင့္ စီစစ္ၾကည့္ရာ ေနၾကတ္သည့္ဘာ၀သခင္ ၿဂိဳဟ္မွာ ၾကာသပေတးျဖစ္ၿပီး ကမၼႏွင့္
လာဘဘာ၀ အၾကားတြင္ တည္ေနသည္။ ယူေရးနပ္(စ္)ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ပူးသည္။ အဂၤါႏွင့္ စေနၿဂိဳဟ္တို႔က ျမင္သည္ဆိုေသာ္
လည္း အံသာအားျဖင့္မ်ားစြာကြာသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဤအခ်က္ကား ေကာင္းသည္ဟုမဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း အညံႀကီး
မဟုတ္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔အတြက္ အဆိုးႀကီးဟု မဆိုႏိုင္။ တဖန္ သာယနၿဂိဳဟ္ခြင္အရ စိစစ္ၾကည့္လွ်င္
(၈)တန္႔ဘာ၀သခင္ၿဂိဳဟ္မွာ စေနျဖစ္သည္။ ထို စေနၿဂိဳဟ္မွာ (၅)တန္႔ဘာ၀တြင္ ဥစ္မူသည္။ အျခားပါပၿဂိဳဟ္
တို႔အျမင္မ႐ွိသျဖင့္ ေကာင္းသည္ ဟုဆုိႏိုင္သည္။ ဤေဖၚျပခ်က္အရ ဤေနၾကတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြက္
ဆိုးက်ဳိး႐ွိ မည္ျဖစ္ႏိုင္သလို ေကာင္းက်ဳိးမ်ာလည္း ေပၚေပါက္လာမည္ဟု ေဟာရပါမည္။
ယခုကာလတြင္ ေန၊ လၾကတ္ျခင္းတို႔အေပၚ မည့္သည္အက်ဳိးအျပစ္မွ်မ႐ွိဟုယူဆသူ ကမ်ားလာသည္။
ဤေဟာစာတန္းေရးသူ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္လည္း သာမန္ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ကိစၥမွ် သာဟုသေဘာထားလာခဲ့သူျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ၂၀၀၇-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအတြင္း သံဃာလႈပ္႐ွားမႈေပၚေပါက္လာရာ ထိုသို႔ေပၚေပါက္ရျခင္းမွာ (၂၈၊ ၈၊
၂၀၀၇)ရက္ေန႔တြင္ လၾကတ္ ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနပံုကို ႏိုင္ငံျခားမွ ပညာ႐ွင္တစ္ဦး၏( ထုိင္းႏိုင္ငံမွ ပညာ႐ွင္ဟု ယူဆ
ရ) ေထာက္ျပေဟာျပထားခ်က္ကို ဖတ္႐ႈ႕ရေသာအခါတြင္မွ ေနၾကတ္၊ လၾကတ္တို႔၏အေရးပါပံု ကိုသတိျပဳမိလာ
ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနသည္ တစ္ႏွစ္(၃၆၅) ရက္အတြင္း (၂)ႀကိမ္ထက္မနည္း (၅)ႀကိမ္ထက္မမ်ားၾကတ္ႏိုင္သည္။ ထို႔
အတူ လသည္လည္း(၄) ႀကိမ္ထက္မပို ၾကတ္ႏိုင္ သည္။ သို႔ေသာ္ထို႔သို႔ၾကတ္တိုင္း အက်ဳိးအျပစ္ ေပၚေပါက္ ရမည္
ဟုကား မဆိုႏိုင္။ ၾကတ္ပံုပမာ ဏအ႐ြယ္အစား၊ ထိုၾကတ္ျခင္းကို ပူးယွဥ္ျမင္ရသည့္ၿဂိဳဟ္၊ ၾကတ္သည့္ရာသီ၊ ၾတင္း၊
ထိုသို႔ ၾကတ္ျခင္းကိုျမင္ရသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျမင္ရပံုအေနအထားမ်ားအေလ်ာက္သာ အက်ဳိးအျပစ္႐ွိႏိုင္ သည္ကို
ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ထိုသို႔ေလ့လာၾကည့္ႏိုင္ပါရန္ လာမည့္ (၄၊ ၁၊ ၂၀၁၁) ရက္တြင္ျဖစ္
ေပၚမည့္ ေနၾကတ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ပညာ႐ွင္ႀကီးမ်ား၏ က်မ္းလာအေဟာ(၂)ပုဒ္ကို ေအာက္တြင္ ေဖၚျပ ေပး
လိုက္ပါသည္။
၁။ ဓႏုရာသီတြင္ ေနၾကတ္လွ်င္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား၊ လူသတ္လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ သူမ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ား
စိုးရိမ္စရာအႏၱရာယ္႐ွိသည္။ (ဆရာႀကီး ၀ရဟာမိဂိရ)
၂။ မကာရရာသီ ဒုတိယၾတင္းတြင္ ေနၾကတ္လွ်င္ စစ္သားမ်ားကသူတို႔၏ အထက္အရာ႐ွိႏွင့္ အႀကီးအကဲမ်ာကို
စည္းလံုးတက္ႂကြစြာ အာခံေတာ္လွန္ၾကလိမ့္မည္။ ယင္းေၾကာင့္အထက္ အရာ႐ွိမ်ား၏ စီမံခ်က္မ်ားပ်က္မည္။
(ဆရာႀကီး Alan Leo)
ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ကို ကယ္တင္႐ွင္ၿဂိဳဟ္၊ နတ္တို႔၏ ဆရာဂု႐ုႀကီးအျဖစ္ေ႐ွးဆရာႀကီး မ်ားက တင္စားခဲ့ၾက
သည္။ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာႏွင့္ အသိၪာဏ္ပညာကို ေပးသည္ဟုဆိုသည္။ ယူေရးနပ္(စ္)ၿဂိဳဟ္ကိုကား အေျပာင္းအလဲႏွင့္
ဆန္းသစ္တည္ထြင္မႈ၊ ေခတ္မွီနည္းပညာကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု ေခတ္သစ္နကၡတ္ေဗဒပညာ႐ွင္မ်ားက ဆိုထား
ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ထိုၿဂိဳဟ္ႏွစ္လံုး ပူးယွဥ္ၾကျခင္းအေပၚ အဆိုးထက္အေကာင္းကိုေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည္။ အေကာင္း
ဖက္သို႔ဦးတည္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားေပၚေပါက္မည္။ မတင္မက်တင္းမာေနေသာ ျပႆနာအခ်ဳိ႕ ေျပလည္မႈ ရ
လာမည္။ နည္းပညာသစ္မ်ားထပ္မံေပၚေပါက္မည္။ တိုးတက္မႈမ်ားရမည္။
သို႔ေသာ္ထိုၿဂိဳဟ္(၂)လံုးပူးျခင္းႏွင့္အတူ အျခားၿဂိဳဟ္မ်ား ပူးျခင္းျမင္ျခင္းလည္း ပါ၀င္ လာဦးမည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္
ထိုေျပာင္းလဲမႈတြင္ ေျပာင္းလဲလိုသူႏွင့္ မေျပာင္းလဲလိုမ်ားသူ အၾကား ပဋိပကၡတ္ႀကီးမည္။ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ေရာေထြး ေန
သည့္ အေျပာင္း အလဲမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ထိုၿဂိဳဟ္(၂)လံုးပူးျခင္းကို ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဇာတာႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္
ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး ဇာတာ၏ ဗႏၵဳႏွင့္ ပူၾတဘာ၀အၾကားတြင္ ပူး ယွဥ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဗႏၵဳဘာ၀ ဘက္
နီးကပ္သည္။ ဗႏၶဳဘာ၀ ၏ သေဘာကား အမ်ားျပည္သူ ကို ရည္ၫႊန္းသည္။ ဒီမိုကေရစီ သေဘာဆန္သည္။ ဒီမို ကေရစီ
လႈပ္႐ွားမႈ ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ဟု ဆရာJ.C.Luthra ကဆို သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ထိုၾကာသပေတးႏွင့္ ယူေရး နပ္(စ္)ၿဂိဳဟ္တို႔
ပူးယွဥ္ျခင္းေၾကာင့္ (၂၀၁၀) ခုႏွစ္၊ ႏွစ္သစ္တြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အေျပာင္းအလဲေကာင္းႏွင့္ ကံအခြင့္အလမ္း
ေကာင္းမ်ားႀကံဳေတြ႔ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာလိုက္ရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ႏွလံုးစိတ္၀မ္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ-
၆.၉.၂၀၁၀
ထြန္းေက်ာ္
နကၡတေဗဒသုေတသီ

မွီျငမ္း
၁။  Practical Mundane Astrology By J.C.Luthra
၂။  Dictionary of Astrology By Alan Leo
၃။  The key and Guide to Astrology By Raphael
၄။  Moonscapes By Rosomarry Ellen Guiley
၅။  ဆရာၾကီး ဦးလွေမာင္ သံဒိဌိ ျပကၡဒိန္မ်ား
၆။  The American Ephemeris for the 21 century 2000 to 2050
၇။  Raman’s new millennium 50 ephemeris
၈။  နကၡတ္ေဗဒ သိပၸံပညာေပးေပါင္းခ်ဴပ္ ဆရာ ကာလာဆန္
၉။  Condensed Ephemeris 1901-1940 By N. C. Lahiris
၁၀။  Advance Ephemeris  By B. Bala  copied from : http://drlunswe.blogspot.com/ (ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ)


 ( ဇာ တာ မ လို ေသာ ပ ညာ ရွင္ မ်ား အ ပိုင္း ( ၁ ) ႏွင့္ ဆက္ စပ္ ဖတ္ ရွု နိုင္ ပါ သည္ ။ အ ပိုင္း ( ၂ ) ကို မူ အ ေျခ အ ရ ေဖာ္ ျပ ရန္ ဆိုင္း ငံ့
ထား ပါ သည္ ။ လို အပ္ လ်င္ တင္ ျပ ပါ မည္ ။ ယ ခု ေဆာင္း ပါး သည္ ဇာ တာ မ  သုံး ဘဲ မွန္ ကန္ စြာ ေဟာ နိုင္ ေၾကာင္း ကို အ ေထာက္ အကူ
 ျဖစ္ ေစ ပါ သည္ ။ 
ေအာင္ ပါ ေစ စာ တည္း အ ဖြဲ့ ။ )

.
Comments