<( အိမ္သာ ခြက္မွ အင္တာနက္ ခ်ိတ္္ ႏိုင္ျပီ )>

 (အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါ ႏို္င္ငံတုိ႔တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္)

TiSP: Going with the flow

TiSP Kit

Google TiSP (BETA) is a fully functional, end-to-end system that provides in-home wireless access by connecting your commode-based TiSP wireless router to one of thousands of TiSP Access Nodes via fiber-optic cable strung through your local municipal sewage lines.


Installing TiSP

Installing a typical home TiSP system is a quick, easy and largely sanitary process -- provided you follow these step-by-step instructions very, very carefully.

#1   Remove the spindle of fiber-optic cable from your TiSP installation kit.

#2   Attach the sinker to the loose end of the cable, take one safe step backward and drop this weighted end into your toilet.

#3   Grasp both ends of the spindle firmly while a friend or loved one flushes, thus activating the patented GFlush™ system, which sends the weighted cable surfing through the plumbing system to one of the thousands of TiSP Access Nodes.

#4   When the GFlush is complete, the spindle will (or at least should) have largely unraveled, exposing a connector at the remaining end. Detach the cable from the spindle, taking care not to allow the cable to slip into the toilet.

#5   Plug the fiber-optic cable into your TiSP wireless router, which has a specially designed counterweight to withstand the centripetal force of flushing.

#6   Insert the TiSP installation CD and run the setup utility to install the Google Toolbar (required) and the rest of the TiSP software, which will automatically configure your computer's network settings.

#7   Within sixty minutes -- assuming proper data flow -- the other end of your fiber-optic cable should have reached the nearest TiSP Access Node, where our Plumbing Hardware Dispatchers (PHDs) will remove the sinker and plug the line into our global data networking system.

#8   Congratulations, you're online! (Please wash your hands before surfing.)

Note: If you have any difficulty installing, operating or simply living with TiSP, we suggest joining the TiSP Help Group.

Advanced TiSP Options

Professional Installation Service
You can also choose to request our professional installation service, which dispatches an army of factory-trained, sub-contracted nanobots from the TiSP Access Node. The nanobots travel with exhilarating nano-speed through the sewer system and into your home to perform the installation service, which should be complete within 15 minutes. Note: For your own physical safety and emotional well-being and in consideration of the nanobots' working conditions, please make absolutely certain that your toilet is unoccupied at the scheduled appointment time.

In-Commode Package Delivery
With professional installation service, you can also have your Google Checkout purchases delivered directly through the sewage network into your bathroom. Each package comes pre-sealed in a watertight and nanobot-resistant bag made of biodegradable corn-based plastic. For a limited time, TiSP subscribers who sign up for a Checkout account will receive free bathroom delivery on their first ten Checkout purchases.

TiSP for Enterprise
We're actively developing a higher-performance version of TiSP specifically tailored to small and medium-sized businesses, including 24-hour, on-site technical support in the event of backup problems, brownouts and data wipes.


ဂုိဂယ္ အစြမ္းေၾကာင့္ အိမ္သာ ခြက္မွ အင္တာနက္ ခ်ိန္ႏိုင္ျပီ
22 Aug 2010

အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါ ႏို္င္ငံတုိ႔တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ လုိင္း-ၾကိဳးခ်ိတ္ဆက္စရာ မလုိ၊ အင္တာနက္လုိင္း ေလွ်ာက္ထားစရာ မလုိပဲ ရုိဂယ္-နည္းပညာျဖင့္ လြယ္ကူစြာ အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏို္င္ၾက ပါျပီ။

ဖုိင္ဘာ-ေအာ့ဖ္တစ္ နည္းပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျပီး ေအဒီအက္စ္အယ္လ္ နည္းပညာထက္ ၁၀- ဆ ပုိျမန္သည္ဟု ဆုိပါသည္။

ျပဳ လုပ္ပုံမွာ ဂုိ၈ယ္-မွာ လွမ္းဆက္သြယ္ျပီး အိမ္သာအတြင္း ခ်ရန္ ၾကိဳးႏွင့္ ေမာ္ဒမ္ ၀ယ္ရပါမည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၾကိဳးကုိ အိမ္သာ-ေၾကြခြက္အတြင္း ထဲ့ျပီး ေရေလာင္းခ်လုိက္လွ်င္ ၾကိဳးသည္ အိမ္သာ-ပုိက္အတြင္း ဆင္းသြားပါမည္။

ထုိအခါ က်န္ အစ-တစ္ဘက္ကုိ ဂုိဂယ္-ေမာ္ဒမ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ျပီး လုိအပ္သည္မ်ား ဆက္လုပ္လွ်င္ အင္တာနက္ကုိ သုံးႏုိင္ပါျပီ။

အိမ္အတြင္းတြင္ ၀ါယာလက္ စနစ္ျဖင့္ ၂ ဦးမွ ၅ ဦး အထိ သုံးႏိုင္ပါသည္။

အင္နက္ စြမ္းအား ၂- ဂ်ီဂါ ဗုိက္- အထိ အခမဲ့ သုံးႏို္င္ျပီး ထုိထက ္ပုိသုံးလုိပါက ေငြ ေပးေခ်ရပါမည္။22 Aug 2010

အေသးစိတ္ သိလုိပါက ေအာက္ပါ လင့္တြင္ ၾကည့္ ျပီး ေလ့လာႏုိင္ၾကပါသည္။

အင္ေဖာ္ေမးရွင္း အခ်က္အလက္ အျပည့္ အစုံ ေလ့လာရန္-(ႏွိပ္ပါ)

http://www.google.com/tisp/install.html

အခ်က္အလင္း ရွင္းျပသည္ကုိ ဗီဒီယုိ ျဖင့္ ၾကည့္ ေလ့လာရန္-(ႏွိပ္ပါ)

http://www.youtube.com/watch?v=v6vo179tgtg

ကြန္တက္ လုပ္ပုံ လုပ္နည္း ေလ့လာရန္-(ႏွိပ္ပါ)

http://www.youtube.com/watch?v=QDj4eSRNf90

ေရႊ ျမန္မာအေပါင္း သုတ အျဖာျဖာ- ရရွိ ျပည့္၀ကာ ၾကီးပြါး တုိးတက္ ေပ်ာ္ရႊင္ ႏိုင္ၾကပါေစ

ဟစ္တုိင္ ၀ုိင္းေတာ္သားမ်ား

၂၂ ၾကဂုတ္ - ၂၀၁၀

Comments